17. Експертиза на подписи и на цифровото писмо. Експертиза за установяване на техническа (материална) поправка на подписи.

Подписът е съкратено писмено означаване на фамилията и името, а в някои случаи и на презимето на автора. С него се придава удостоверително значение на документа, като подписът е основаиие да се смята, че лицето, от чието име е текстът, е направило съответното волеизявление или че му е изв естно неговото значение.Подписът притежава три основни свойства, индивидуалност, устойчивост и комуникативност.
Съществуват три вида графическо изображение (транскрипция) на подписа — буквена,смесена и условна Буквената транскрипция позволява да се направи най-задълбочено изследване, а следователно и по-обективен извод, и по-категорично заключение.По-малка е опасността от имитация и маскир овка, Сравнително по-рядко се прибягва до материална подправка.Смесената транскрипция се среща най-често. Тя също предлага благоприятни условия за извършване на експертизата.Условната транскрипция създава обикновено най-много трудности при експертното изследване.Освен това не изразява информационната, функция на подписа и съществува опасност от имитация в случаите на различни варианти на подписа.Подписът се изменя под влиянието на четири групи фактори:обичайни,случайни,патологични и криминални. т. нар. обичайни фактори са размерът на мястото, в рамките на което е предвидено полагането на подписа ; положението, в което се намира ли цето при полагането на подписа; пишещото средство ;особеното психично състояние; временно заболяване и т.н.Втората групи фактори са екстрените физически и психически условия,в които е попаднал пишещият,непридвидими и неочаквани ситуации,за които няма предварителна подготовка и нагласа.Патологичните фактори поначало водят до по-слабо разстройство на писменодвигателните навици при подписа в сравнение с почерка. Въздействието на т.нар. криминални фактори. В практиката рядко се прибягва до маскировка на подписа, освен в случаите когато е бил маскиран предшестващият подписа ръкописен текст. Що се отнася до имитацията, тя обикновено се извършва на око (чрез рисуване или чрез тренировка,без да е изключена и имитация по памет. Назначаване. Отнася се за идентификационна експертиза на подписи, а не за установяване наличието или липсата на подправки.Най-често срещаното основание е оспорването на подписа.Но експертизата може да бъде назначена и с цел да се установи дали два или по вече подписа са положени от едно и също лице; дали даден подпис е положен от определено лице и т.н.Обект на експертизата е оспорения подпис,ре спективно подписа,чийто автор следва да се установи.Но годен обект на експертиза е само този подпис,който съдържа достатъчно графически материал за изследване.Задачите,които решава експертизата, са три: 1) идентифициране на автора на подписа (основна задача); 2) установяване на определени обстоятелства относно състоянието на лицето (физическо, психическо) при полагането на подписа; 3) установяване на относителната давност на подписа т.е. времето, в което приблизително е положен, респ. периодът, в рамките на който е станало подписването на документа.Решаването на тези задачи предполага осигуряване на максимално благоприятни условия от страна на следователя или съда. И преди всичко на достатъчно сравнителен материал за всички етапи от развитието на писменодвигателните навици и за всички въздействали върху подписа фактори .Използват се три вида образци за сравнение: свободни, условни и експериментални. Особено голямо значение имат сво бодните образци.Те се осигурояват задължително, когато оспореният подпис е отдалечен по време от момента на изследването.От своя страна експерименталните образци играят роля при възникване на съмнение за неблагоприятно влияние на някои външни фактори върху подписа. В тези случаи те се вземат при същите „неблагоприятни" условия. Образците за сравнение трябва да отговарят на основните изисквания - да са безспорни по произход; да обхващат всички възможни варианти; да са взети (експерименталните) при същите условия,при които се предполага, че е положен оспореният подпис.Експертизата се извършва с помощта на общата методика за изследване на докуме нта.Признаците се делят на две групи; общи и частни.Към общите се отнасят: транскрипцията на подписа, размерът, наклонът,разтегнатостта, свързаността;гладиолажът и натискът. Трябва да се има предвид, че транскрипцията,свързаността, гладиолажът и натискът по длежат по-трудно на умишлени изменения. Поради това тези признаци имат относително голямо и идентификационно значение.Към частните признаци се отнасят:точката на за почване на движението на ръката и начинът на започване;формата и относителните размер и на буквените и безбуквените щрихи;посока на движението на ръката;точката на завършване на движенията на ръката и начинът на завършване;начин ът на свързване;особеностите на парафната линия на подписа.Трета група признаци-основните признаци:това са степента на координацията на движенията на ръката и степента на обработеност на подписа. Цифровото писмо е видидео графско (символично) писмо, което синтезира голямо смислово съдържание в малко графически материал. Използва се от дълбока древност и е едно от най-разпространените в света благодарение на количествената информация, която дава за различни предмети и явления от обществената практика.
Цифровото писмо се формира едновременно с почерка и затова носи типичните особености на писменодвигателните навици на автора на ръкописния текст, като притежава и трите основни свойства на почерка –индивидуалност, устойчивост и комуникативност.При липсата на едно от тях не е възможно да се извърши експертиза. Фактори, водещи до изменение на цифровото писмо. Цифр овото писмо се изменя под влияние на същите фактори, както и подписа.Като въздействието им се индивидуализира от обема и сложността на графическите форми на цифрите, близостта им с някои букви и буквени елементи и др. От групата на т.нар. обичайни фактори най-голямо значение има професията. Установено е, че колкото по-често работата налага използването на цифрово писмо,толкова по-автоматизирани и устойчиви са писменодвигателните навици на лицето. Случайните фактори се отразяват както при почерка.Когато е налице разстройство на пи сменодвигателните навици, трудно разграничат признаците на цифровото писмо, образувани под въздействието на случайни фактори, от тези с по-ниска степен на обработеност поради по-опростената графическа форма на цифровите знаци от буквените разстройството на динамичния стереотип не е така чувствително при въздействието на патологични фактори.Криминалните фактори се проявяват в две форми – маскировка и имитация. Но когато наред с цифровото писмо има ръкописен текст и подпис,а това са преобладаващите случаи в практиката цифрите не се от делят достатъчно внимание при маскировката и затова те са по-слабо променени. Това има голямо значение при извършване на експертизата. Имитация на цифровото писмо се извършва обикновено и имитация на ръкописния текст и подписа.И тук, както и при маскировката,вниманието не е насочено върху цифровото писмо. Основният въпрос, който стои за решаване, е съдържат ли оспорените (подправените) цифри достатъчно идентификационен материал, позволяващ извършването на обективно експертно изследване.Когато е необходимо, може да се потърси съдействието на експерт.В повечето случаи, когато се държи сметка за трудностите на изследването е правилно да се назначи колективна експертиза. Обект на експертиза са оспорените (подправените) цифри.Задачите на експертизата са две: 1) установяване автора на цифровото писмо, респективно дали цифрите в два и повече документа са написани от едно и също лице ; 2)установяване да ли е извършена подправка – за личаване,добавяне или преправяне на цифри в текста на документа.Относителната давност на цифровото писмо трудно би могло да се установи за разлика от почерка и подписа - чрез изследване измението на динамичния стереотип.При експертизата на цифровото писмо е необходимо да се осигу ри сравнителен материал, да се определят материалите по делото, които трябва да бъдат изпратени на експерта, и да се изградят експертни версии. При извършване на експертизата могат да се използват и трите вида образци за сравнение - свободни, условно-свободни и експериментални. Особено голямо значение имат експерименталните образци. Но подобно на останалите експертизи на документи те трябва да бъдат взети при максимално близки условия. В противен случай може да се стигне до погрешни изводи.Специално внимание заслужава произходът на свободните образци. Необходимо е да се подчертае,че при експертизата на цифровото писмо могат да се използват и образци от почерка.Не само защото някои цифри имат графическата форма на буквите, например цифрата 3 на буквата З, цифрата 0 на О и др., а и с оглед изясняване степента на обработеност и на развитие на писменодвигателните навици. При извършване на експертизата на цифровото писмо се използва методиката на почерковото изследване на документи. Общите признаци са : размер, наклон, разтегнатост, свързаност и др.Частните празници са: Към частните признаци се отнасят: разпложението на точката на започване на движенията на ръката и начинът на започване; посоката на движенията на ръката; формата, относителните размери и взаиморазположението на буквите и буквените елементи; формата на движенията на ръката; броят на движенията на ръката; сложността на движенията на рьката; разположението на точката на пресичане; разположението на точката на завършване на движенията на ръката и начинът на завършванеПри преценката специално внимание за служава изводът за степента на индивидуалност и устойчивост на писменодвигателните навици на автора.Поради различни причини - лекомислено довеверие при подписване на бели листа, немотивирано полагане на подпис на отдалечено от основния текст разстояние и др. - подправката на документи чрез т. нар. кражба на подпис се среща често в обществената практика. За разлика от техническата подправка в този случай подписът, е истински. Но документът е съставен чрез попълване на лист, върху който предварително е положен подпис и чието съдържание не съответства на волята на подписалия.Тази документна подправка е престъпление по чл. 316 от НК.Задачите са да се установи: 1) дали съдържанието на документа е написано след полагането на подписа; 2) по какъв начин е попълнен текстът; 3) дали целият документ е написан от едно и също лице и с едно и също пишещо средство. В практика се срещат три основни форми на „кражба на подпис":
- използване на свободното поле между текста и подписа, като частта от документа с текста се отстранява, а върху останалата преди подписа се написва желаното съдържание;
- използуване на подпис върху бял лист, положен на доверие;
- използуване на подпис върху бял лист, положен под индиго при подписването на други документи.
По време на експертизата се изследват топографическите признаци на подписа от името на лицето, от което изхожда, фактическото и логическото съответствие между думата пред подписа и наименование то на документа ,признаците на багрилото и на пишещите средства и др.Паралелно с това се извършват и експертни експерименти.- Признаците на “кражба на подпис" зависят от начина на подправката.При подправка чрез използване на свободното поле между текста и подписа „кражбата" може да се установи по малкия размер на документа; по наличието на следи от рязане или откъсване; по намаления размер на почерка; по липсата на полета вляво и вдясно; по непривично малкото разстояние между тек ста и подписа; по несъответст вието между относителните ра змери на буквите в текста и в подписа;по различията в освет яването; по логическото несъо тветствие между наименовани ето в документа и предхождащата подписа дума и др. Тези признаци могат да бъдат обединени най-общо в три групи: топографически, почеркови и признаци на писмената реч. При подправката с използване на подпис върху бял лист приз наците, са различни в зависим ост от това дали подписът е положен направо върху листа, или през индиго.В случая „кражба на подпис" може да се установи по несъответствието в разположението на текста спрямо подписа, по непривичното разположение на подписа върху листа хартия; по различията в оцветяването и др.