14. Криминалистични експертизи – понятие и обща характеристика. Класификационни критерии. Обща методика на подготовката и извършването на криминалистичните експертизи.

Криминалистичната експертиза се различава от другите експертизи по два основни, един допълнителен и един спомагателен белег. Основните са: характерът на знанията, използвани при подготовката и извършването на експертизата, които са криминалистични знания, и методиката на изследване - това е разработен от криминалистиката или доразвита от нея методика за решаване на криминалистични задачи. Допълнителният белег се отнася до обекта на експертизата - в повечето случаи веществени доказателства и до решаваните задачи – идентификационни, установяване на гру повата принадлежност или на определени обстоятелства по делото.Преобладава схващането, че обект на криминалистичната ексекспертиза са веществените доказателства, което, макар и да се отнася до по-голяма част от случаите в практиката, не е точно. Обект могат да бъдат и веществените доказателствени средства - отливки и отпечатъци на следи, направените фотоснимки и диапозитиви, кинозаписи, видеозаписи и звукозаписи, когато не е възможно да се отделят веществените доказателства от мястото, където са намерени.Обект на криминалистична експертиза са и писмените доказателства в гражданския процес по смисъла на чл. 142 и сл. от ГПК, а в по-редки случаи функционално свъ рзани помежду си обекти - например някои от обектите на пожаро-техническата и съдебно-балистичната експертиза.Обектите на криминалистичната експертиза могат да се класифици рат, както следва: отделни предмети и вещи - веществени доказателства; следи отражения, обра зувани от хора, животни или предмети; документи – веществени доказателства, и документи - писмени доказателства; малки предмети и вещества (микроследи); фотоснимки, киноснимки и видеоснимки; съвкупност от обекти, функционално свързани в един; гласът и речта на човека.Задачите на криминалистичната експертиза се класифицират в три групи: идентификационни; установяване на груповата принадлежност на обектите и установяване на отделни обстоятелства по делото.Идентификационните задачи се решават от преобладаващата част от криминалистичните експертизи - трасологичните, почерковите и други експертизи на документи, съдебнобалистичните и т. н.Установяването на груповата приналежност се извършва в два случая: като етап на идентифик ационното изследване, когато не се е стигнало до идентифициране на обекта, и при изследване па обекти, за които не може да се направи друг извод, освен за груповата им принадлежност-например установяване груповата принадлежност на хартията.
Установяването на отделни обстоятелства по делото се налага при разследването на различни видове престъпления. Хипотезите са много и разнородни и затова методите и средствата за решаването на тези задачи също са най-разнообразни.Класификацията на криминалистичнате експертизи почива на различни критерии. В зависимост от характера на обекта на изследване те се систематизират в няколко групи: експертизи на документи, трасологични експертизи; балистични експертизи; експертизи за идентифициране на човека по признаците на външността му върху фотоснимки (съдебнопортретна експертиза); експертизи за идентификация по гласа и речта; експертизи на биологични вещества - веществени доказателства. Отделните групи се разделят на подгрупи в зависимост от обекта и задачите на изследването. Към групата на трасологичните експертизи например се отнасят дактилоскопичната експертиза, експертизата на следи от човешки крака , експертизата на следи от зъби, експертизата на следи от оръдия за взлом, експертизата на следи от мотор ни превозни средства и експертизата па цялото по негови части .Извършването на криминалстичната експертиза се разделя обикновено на три стадия: подготвителен, стадий на изследване и заключителен.Според нас може да се потърси по-детайлно разграничение в пет стадия: предварителен; подготвителен; стадий на изследване; оценка на резултатите и формулиране на изво дите; написване на протокола за експертизата и оформяне на приложенията към него.През предв арителния стадий се дава отговор на два много важни въпроса: компетентен ли е експертът да извърши назначената експертиза и осъществима ли е тя с познатата в момента методика на изс ледване и с оглед състоянието на обекта на експертиза и количеството и качеството на сравнителния материал.През подготвителния стадии се създават орга низационните, фактическите и логическите предпоставки за изследването и се осигурява необходимите за това матер иали. Проучва се обектът и се преценява сложността на задачите на експертизата. Уточняват се неясните въпроси. Изграждат се експертни версии и се избират способите и средствата за изследване. Стадият на изследване безспорно е най-важният. Той има два етапа-разделно изследване на обекта на експертизата и на образците за сравнение и сравнително изследване.По време на разделното изследване се използват анализът и синтезът за откриване признаците на обектите и връзките между тях; за установяване на закономерно стите на образуването им и на факторите, които са оказвали влияние; за установяване характера на отделните признци и тяхното идентификационно значение и др.При сравнителното изследване се спазва установената в теорията и в практика последователност - от общите към частните признаци,от едноименните в съмнителния обект към едноименните в образците за сравнение.Принципът е сравнение на сравняеми величини,а не на части от тези величини. Когато е възможно, се използват едновременно количествени и качествени методи за сравнение, а възникналите противоречия се изясняват своевременно, включително и по пътя на допълнително изследане.Стадият на оценка на резултатите и формулиране на изводите наред с типичните задачи позволява, когато е необходимо, да се направи допълнителен анализ, синтез и сравнение и дори да се проверят нови експертни версии и повторно да се извършват експертни експерименти. Не е изключено събирането и изследването на нов сравнителен материал. Стадият на написване на екпертното заключение и на оформяне на приложенията към него не се изразява само в техническа дейност. Това е по същество зак лючителният стадий, в който се матерализира в синтезиран вид цялата предходна дейност. Тук най-подчертано се проявява абстрактното познание и в най-голяма степен се правят обобщения. В редица случаи написването на експертното заключение е логическо продължение на изследване то и оценката на резултатите, на изграждането на вътрешното убеждение на експерта и на оформянето на изводите. Заключителният стадий има и друго значение: обединява цялата дотогавашна дейност. А това става най-последователно и задълбочено при написването на експертното заключение и оформянето на приложенията към него.Трябва да се подчертае, че компетентният орган съди за експертиза та по направеното в този стадий - по писменото експертно заключение.