13. Микроследи. Особености и значение. Криминалистични изисквания при откриването, фиксирането, запазването, изземването и изследването на микроследите.

МИКРОСЛЕДИ:следи,които поради малкото си количество и размери не могат да бъдат възприети от зрението на човека.Основни признаци на микроследите : -1- имат непосредствена връзка с престъплението; -2- трудно откриваеми са; -3- имат малки количества характеристики; -4- предполагат използването на технич.средства.Микроследите са от особено значение за разследването поради следните обстоятелства:-1- те са материални следи; -2- образуват се при всеки вид взаимодействие; -3- притежават голяма устойчивост и практически са неотстраними; -4- разкриват мат.връзка м/у извършителя,пострадалия,местопроизшествието и оръдието на престъплението; -5- те са едни от надеждните източници на информация за изграждането и проверката на следствените версии.Видове микроследи: -1- по произход –а/ от престъпника; б/ от пострадалия; в/.от оръдието на престъплението; г/.от трансп.средства. –2-По механизъм :а/. Механичен;б/.термичен; в/.химичен; -3- По природата си :а/ органични /от дейн.на човека или естествени/; б/.неорганични / от дейн .на чов или ест./ ;-4- По агрегатното им състояние : а/. Твърди /кристални или аморфни/; б/.течни /разтвори,суспензии,емулсии/ в/.газообразни. ИЗЗЕМВАНЕ на микроследите по принцип следва да се извърши с обекта,в/у който са оставени,а когато това е невъзможно - с технически средства: микропрахосмукачки,пинсети и др.ФИКСИРАТ се в протокола,като най-често се описват обектите,върху които са открити. По възможност тр. да се извърши и фотографска фиксация.