12. Следи от оръдия на взлом. Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени при разследването на кражби чрез взлом и други престъпления. Следи от автомобили.

-позволяват да се идентифицира оръдието, с което е извършен взломът, и на тази основа да се установи лицето,което го е използвало, а когато това не е възможно - да се определи груповата му принадлежност- Освен това те позволяват да се предприеме търсене на други следи и помагат правилно да се квалифицира деянието.По следите от взлом може да се определи последователността на действието на извършителя и физическата му сила, неговите професи онални навици и умения и приблизително времето на извършване на престъплението.С тях може да се съди за броя на лицата и за продължителността на престояването им на местопрошшествието, какви способи за извършване на престъплението са използвани и т. н.В повечето случаи следите от оръдия за взлом са видими благодарение на причинените повреди и разрушения. Освен това много от тях се образуват върху достъпни за възприемане места.За откриване на невидими или образувани върху труднодостъпни, за възприемане места следи от оръдия за взлом могат да се използуват четири основни метода: вероятностният, мисловната реконструкция ,детайлният оглед и инструменталният метод. Вероятностният метод предполага изграждането на система от версии за мястото и времето на взлома, за спогодбите и средствата, които са използвани и др. Мисловната реконструкция се изразява във „възстановяване" на съдържанието и последователността на действията, през които е преминало преодоляването на преградата, и на тази основа определяне на местонахождението на следите, особено в случаите, когато те са недостъпни за визуално изследване. Детайлният оглед позволява не само извличане и откриване на конкретна информация от намерените следи, но и разкриване на функционалната връзка между обектите на местопроизшествието. Инструменталният метод се използва за изследване на труднодостъпни обекти или части от тях и за правилното определяне харак тера на откритите следи.Най-често срещани са обемните следи, макар че не е изключено образуването и на повърхностни. Преобладават динамичния следи, но могат да се открият и статични. В зависимост от механизма на образуване следите от оръдия за взлом биват: следи от натиск; следи от удар; следи от рязане; следи от пробиване; следи от триене; смесени (от удар и пробиване и т. н.) Освен следите от голямо значеие е и откриването на оръдието за взлом. За целта се имат предвид характерът на намерените следи, механизмът на взлома и особеностите на преодоляваната преграда.Откриването на оръдието за взлом позволява своевременно да се назначи трасологична експертиза и да се изясни какви други следи има върху него. Това могат да бъдат следи от ръце, петна от кръв, пот, микроследи и др. Следите от оръдия за взлом се описват подробно в протокола за оглед. Отбелязва се мястото, където са открити, и състоянието, в което се намират, видът и размерът на следите, връзката им с останалите следи и с функционалното предназначение на обектите и т.н.
Следите се изземват по правило с обекта, върху който са образувани.Това е наложително при следи от взлом върху ключалки и др.преносими обекти. Освен по-голямата сигурност за запазването им В лабораторна обстановка могат значително по-добре да бъдат фиксирани и иззети. Когато не е възможно да се пренесе следовъзприемащият обект, следите се изземват съгласно установената методика. Използва се„Дентафлекс", както и „Пентафлекс", паста „К", „У-4" и други полимерни материали.
Много е важно при изземване на оръдието за взлом да се допусне повреждане на намиращите се върху него микроследи.Следите от автомобил (от ходовата част на автомобила) имат голямо значение за разследването, тъй като позволяват да се идентифицира автомобилът; ако това не е възможно; да се определи груповата му принадлежност; да се определят ширината на протектора и външният диаметър на гумите; да се определи дължината на спирачния път; да се изяснят различни обстоятелства по делото - от какво разстояние са задействали спирачките, каква е квалификацията на шофьора, ако се съди по следите, оставени от завоите и при разминаване, имало ли е ремарке,преминавал ли е автомобилът в отсрещното платно на пътя и на какво разстояние пред и автопроизшествието, в каква посока се е движел и др. Значителна е ролята за разследването и на т. нар. следи в широкия
смисъл на думата (частици боя или парчета стъкло от фаровете, смазочни материали и др.). По тях може да се установи връзката на автомобила с местопроизшествието; посоката на пристигане и оттегляне, когато не са били оставени следи от ходовата част на автомобила; приблизително колко време е престоял на местопроизшествието и кои са причините за това; поправян ли е и колко е продължило отстраняването на повредата; каква е била силата на удара между двата автомобила или преградата и др.
Наред със следите отражения и следите в широкия смисъл на думата се образуват обикновено и т.нар.съпътстващи следи- от ръце, от крака, от биологичен произход. Те не бива да се подценяват, тъй като позволят да се установи кое лице е управлявало автомобила, в каква посока са се оттеглили лицата,напуснали автомобила, и др.Въз основа на следите от биологичеи произход може да се определи кръвната група на тези, от които са оставени,а по микроследите-връзката на определени лица с обектите на местопроишествието. В зависимост от характера на взаимодействието на автомобила с пътя и с обектите на местопроизшествието могат да се образуват три групи следи: следи отражения (следи от ходовата част, респективно от автомобилните гуми); следи в широкия смисъл на думата (следи от моторно масло, от боя, от стъкълца и др.); съпътстващи следи (следи от ръце, от крака, от биологичен произход).Следите отражения (следите от автомобилни гуми) биват статични и динамични, обемни и повърхностни, позитивни и негативни.Статичните следи се образуват при нормално движение на автомобила и ритмично функциониране на неговите механизми, а динамичните -при рязко потегляне и спиране, при боксуване и блокиране на колелата, и най-вече при задействане на спирачната система.Обемните следи се образуват в сняг, кал и др., а повърхностните -при преминаване на автомобила през водна преграда върху асфалт или каменна настилка, при оцве тяване на автомобилните гуми с цветни вещества и др. Обикновено повърхностните следи са нетрайни и отразяват по-малко особености на външния строеж на автомобилните гуми. Повърхностни са и следите, образувани от попадналата между изпъкналите части на гумата мокра пръст. Те се наричат негативни, а повърхностните следи, които отразяват релефа на грайфера на гумите –позитиви.Съществуващите следи могат да бъдат образувани освен върху отделни обекти на местопроизшествието също и върху автомобила.За откриването на следите се използват четири основни метода: вероятностния, мисловната реконструкция, детайлният оглед и инструменталния метод. На базата на изградените версии (вероятностния метод) и на мислено възстановеното автопроизшествие (мисловната реконструкция)се определят секторите от пътя и обектите, върху които е закономерно и възможно образуването на следи, и се набелязва предполагаемата посока на пристигане и оттегляне на автомобила. Детайлният оглед на пътя и на банкета, на отсечките, по които е могъл да се отклони автомобилът, и др. позволява да се открият различни видове следи и други веществени източници на информация. Не бива да се забравя, че следите от автомобила са силно застрашени от повреждане и унищожаване,както от неблагоприятното въздействие на атмосферните условия, така и от специфичното функционално предназначение на следовъзприемащите обекти - пътя и автомобила.Намерените следи се фиксират в протокола за оглед и фотографски. В протокола се описват мястото на откриване на слеите,видът и състоянието, в което се намират; характерът на пътя или на обектите, върху които са намерени следи; „давността" на следите,когато може да се направи извод за това; връзката между следите и др. Фотографското фиксиране се прави непосредствено след откриване на следите, преди повреждане на признаците. Голямо значение имат детайлните снимки, направени по мащабния способ. Правят се също обзорни и възлови снимки. Когато е възможно, се фиксират и следите в широкия смисъл на думата.Запазването на следите до окончателното приключваш на огледа на местопроизшествието е една от неотложните задачи, която стои пред органите на разследването. Необходимо е да се предотврати достъпът на външни лица и други превозни средства, а след това със защитни материали да се избегне неблагоприятно влияние на атмосферните условия и опасността от механично въздействие на намиращите се до следите предмети.Използват се методите и средствата, с които се изземват следи от крака: обемните следи - с отливки, повърхностните - чрез откопирване.Изз емването на повърхностните сле ди е по-трудно. Изземват се по възможност всички следи, които са годни за изследване. Необходимо е, както при фиксирането, да се изземе отразяваща цялата окръжност на автомобилната гума следа.