11. Други следи от човек – следи от кръв. Други веществени доказателства от биологичен произход. Значение.

-имат значение в няколко насоки:-дават възможност,както и другите следи от биологичен произход, да се определи лицето, което ги е оставило, чрез метода на генната идентифи кация;-позволяват да се установи кръвната група на лицето и на тази основа да се стесни кръгът на издирваните; -дават информация за положението на пострадалия по време на престъплението и от тук за поведението му;-дават информация за местопрестъплението, респективно дали пострадалият не е пренесен от друго място .-сочат пътя, по който е преминал пострадалият, а ако извършителят е бил наранен, и посоката, в която се е оттеглил;-дават представа за времепрестояването на извършителя и на пострадалия на местопроизшествие то и други.Откриването на следите обикновено е свързано с ного трудности.По-съществените причини за това са: видоизменението на цвета на кръвта при взаимодеиствието й с кислорода от въздуха; попадането на кръвта върху обекти със същия цв ят;проникването й в структурата на следовъзприемащия обект;смесването й със следи от кръв от животно.Умишленото повреждане и унищожаване на следите от извършителя и други. Това показва, че е необходимо въз основа на данните за разследваното престъпление предварително да се очертае кръгът на обектите, върху които е възможно да се открият следи от кръв. Те могат да бъдат орьдието или оръжието,с което е извършено престъплението; обектите и местопроизшествието, намиращи се във функционална връзка с разследваното престъпление; пострадалият и извършителят;случайни пр едмети и вещи на местопроизшествието; пътят, по който се е оттеглил извършителят или е минал пострадалият. Внимателно трябва да се търсят следи от кръв върху носната кърпа,бельото и връхните дрехи на пострадалия; под ноктевите краища на пръстите; върху лицето и по косата. За откриване на следите се използват три способа: вероятностният, инструменталният и фотографскят. Веро ятностният способ се изразява в изграждане на система от версии за местонахождението,формата и размера на следите въз основа на данните за механизма на извършване на престъплението. Следи от кръв могат да се открият както върху типични за това обекти - различни части на тяло то на човека, дрехите и др., - така и на необичайни места, свързани с извършеното пре стъпление.Инструменталният способ се изразява в използване на осветителни и увеличителни прибори, и преди всичко на ултравиолетови лъчи..Кръвта не луминесцира, но благодарение на свойството й да поглъща ултравиолетови лъчи на мястото на кръвните петна интензивността на оцветяване на обекта се увеличава.Затова с помощта на живачно-кварцова лампа могат да бъдат открити петна от кръв върху обекти със същия цвят, при проникване на кръвта в структурата на следовъзприемащия обект, в случаите на интензивна промяна на естествения цвят на кръвта и други.Фотографскнят способ (главно фотографиране в ин фрачервени лъчи) се използва в случаите на измити кръвни петна или на следи от кръв върху многоцветна или замърсена повърхност,При съм нение за произхода на следите от кръв може да се направи проверка на местопроизшествието с 3-процентен разтвор на водороден прекис (кислородна вода) във вода (използва се свойството на хемоглобина една от основните съставки на кръвта наред с еритроцитите, да се свърз ва с кислорода) с разтвор на бензидин в алкохоли с разтвор на луминал.Фиксирането става по два способа: в протокола и чрез фотоснимки. В протокола за съответното следствено действие се описва подробно къде са намерени следите и в какво състояние; единични ли са или са група; има ли следи от кръв – отпеч атъци от пръсти или от дланта; каква е формата и големината на следите; върху какви обекти са намерени и има ли причинна връзка между тях и следите от кръв;има ли признаци на унищожаване и повреждане на следите от кръв и други.Фотографската фикса ция се извършва паралелно с фиксацията в проткола.За пр едпочитане е да се направят цветни снимки.Много е важно да се точно фиксират размерът и формата на следите. По тях и по взаимното разположение на кръвните петна може да се съди за разстоянието от което са образувани, и за вида на кръвоносния съд.За изземването на следите от кръв в зависимост от състоянието, в което се намират, се използват съдебномедицински и криминалистични методи.Когато кръвта е засъхнала,се изземва чрез изтъргване, ако повърхността на следовъзприемащия обект позволява това; когато е смесена със средата,в която е попаднала (сняг, пръст и др.) – заедно с част от следовъзприемащия обект; когато е в течно състояние - с капилярна тръбичка.Правилното изземане има голямо значение, защото основната част от информацията съдържаща се в следите от кръв, може да се получи едва след лабораторно изследване Следи от слюнка. Те се срещат рядко,защото по-труд но могат да бъдат открити. По следите от слюнка може да се установи лицето,което ги е оставило,неговата ни следствени версии.Следи от слюнка могат да бъдат открити върху носната кърпа и дрехите на лицето; на пликове за писма и върху угарки от цига ри; на пода и др. Използува се вероятностният и инструменталният метод.Намерените следи от слюнка се фиксират в протокола на съответното следствено действие.Следите от сперма са по-тясно свърза ни с характера на разследваното престъпление – обикновено полови престъпления или убийства на сексуална основа.По следите от сперма може да се идентифицира лицето или да се установи кръвната му група.Те ориентират за мотивите за престъплението, за условията,при които е извършено,и за времето и мястото на извършването му. Следите от сперма могат да бъдат открити с методи и средствата за търсене на следи от кръв. Използват се и ултравиолетови лъчи при огледа на бельото и леглото,на еднородни по цвят обекти и др. Фиксират се в протокола на съответното следствено дейсвие и по правило се изземват заедно с обектите, върху които са намерени.Следите от пот могат да бъдат открит и върху бельото и дрехите,въ рху носната кърпа, шапката и обувките и т. н. Зависи от сезона и навиците на лицето, от психологическото му състояние в момента и от условията за запазване на следите. По следите от пот може да се идентифицира лицето или да се установи към коя кръвна група му принадлежи.В няко и случаи и състоянието, кое то се е намирало.За откриван е на следи от пот наред с вер оятностния метод се използ ва и инструменталният (гла вно изследване с ултравио летови лъчи),а също и хими чески методи.Следите от пот се фиксират в протокола на съответното следствено действие и се изземват заедно с обекта,върху които са намерени.Космите имат значение при разследването на различни видове престьпления.Те могат да бъдат намерени върху бельото, шапката и дрехите на пострадалия и на извършителя,върху използваните от тях предмети и вещи и други.По космите може да се установи лицето, което ги е оставило, или кръвната му гр упа,както и различни обстоятелства по делото: полът на лицето; професионалната му принадлежност;дали е употребявало лекарства, наркотици и отровни неорганични вещества (арсен, олово); имало ли е борба между извършителя и пострадалия и т.н. Следите по космите позволяват да се извършват изследвания в значително отдалечено от събитието по престъплението време.Фисират се в протокола на съответното следствено действие, а когато е възможно, се фотографират заедно с обекта и отделно с детайлна снимка. За целта се използва микрофотографията и цветната фотография.В зависимост от условията космите се изземват заедно с обекта или самостоятелно. Важно е да се предотврати смесването им с други косми.Образуването, повреждането и унищожаването на следите от биологичен произход е подчинено на общите закономерности на образуването, повреждането и унищожаването на следите от човек и зависи от въздействието на същ ите фактори. Затова предвид характера на следите от биологичен произход е необходимо при откриването и изземването им да участвт съдебно медицински експерт.