10. Следи от зъби. Обстоятелства, които могат да бъдат изяснени. Значение на посочените следи при разследването на полови престъпления.

-идентифициране на лицето, което ги е оставило, а когато това не е възможно, за установяване на възрастта и пола на лицето и на тази снова за определяне на груповата принадлежност;
-изясняване на важни обстоятелства по делото - относно мотивите на престъплението и професията на извършителя, особеностите на строежа на челюстта на лицето и т. н. Следите от зъби притежават характерни общи и частни признаци, тъй като при образуването им оказват влияние много фактори: наследствеността; условията, при които живее лицето; болестите; механичните повреди;професио налната дейност на човека и др.Но въздействието на посочените фактори е винаги индивидуално и затова образуваните признаци са присъщи само на конкретно определено лице. Следите от зъби се образуват върху различни обекти. По-често, те се откриват върху хранителни продукти.Според механизма на образуването им те могат да бъдат следи от захапване и следи от отхапване.По правило първият вид следи са статични, а вторият динамичниВ практиката преобладават обемните следи, но може да се образуват и повърхностни (микрообемни). По-трайни, по- лесно установими п по-богати на признаци са обемните. Откриването на следите винаги е свързано със значителни трудности. Причина за това е еднаквият им цвят с обекта върху който са оставени, и тяхното изменение под вли яние на самозащитната функция на организма в случаите, когато са образувани върху човешко тяло.Използват се два основни метода – вероятностният и инструменталният. Вероятностният метод се изразява в изграждане на системам от общи и частни версии за местопребиваването на извършителя и на пострадалия за връзката и взаимодействието, в което са се намирали за местонахождението на хранителните продукти и за връзката им с поведението на извършителя и т. н. Инструменталният метод разширява възможностите за откриване на следи от зъби и позволява да се разграничат те от травмите върху тялото на пострадалия и от обикновените изменения на хранителните продукти.Особено важни са следите от зъби върху пострадалия и извършителя. При отбрана се оставят след и върху ръцете,пръстите, под лакътя, а при нападение- върху гърдите, устата, лицето, бедрата, ушите.В зависимост от механизма на образуване то им и от характера на следовъзпрнемащия обект следи те имат различна степен на информативност .Най-ясни са следите от зъби върху отк ритите части на тялото – ръцете, лицето,гърдите, бедрата, врата, но е възможно да се образуват следи и през дрехите.Още при откриването на следите на територията на местопроизшествието трябва да се търси отговор на редица въпроси: каква е била силата на въздействието при образуването им; в какво положение са се намирали пострадалият и извършителят и др. Трябва да се знае, че следите от отхапване се деформират сравнително бързо поради самозащитната реакция на организма. Следи от зъби могат да бъдат открити върху тялото на пострадалия и след смърт та му.Трудностите, които въз никват в този случи са свързани с послесмъртните изменения на външния вид на човека и с появяването на послесмъртни петна.За фиксиране на следите от зъби наред с протокола се използва и мащабния метод на съдебна фотография.В протокола се описва колко следи са били открити;върху какви обекти;в какво състояние;какви са особеностите на следите.Фотографската фиксация дава възможност да се правят изводи и оценки за обстоятелствата, свързани с оставените следи от зъби по време на целия наказателен процес.Тя позволява освен това да се закрепят следите в състояние,в което са намерени и когато няма друга възможност да се извърши по-късно изследване само по фотоснимките.В зависимост от характера на следовъзприемащия обект и от вида на образуваните следи се изпо лзват различни способи и средства за запазване – хладилници, консервиране на следите, заздравяване на следите с разтвор от захар и вода чрез пулверизатор, използване на колоиди и др.Обемните след и се изземват с отливки.За изготвяне на отливки се използват полимерни пасти,дента флекс, зъболекарски гипс, восък, стеарин. Изземването на следите на местопроизшеств ието по посочените начини е допустимо само ако не е възможно да се пренесе обектът,върху който те са оставени.