37. Наследяване по закон. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела при наследяване. Приложимо право, обхват на приложимото право.

Увеличаващият се брой българи, които живеят в чужбина и множеството чужденци, които живеят на наша територия е основна предпоставка за възникване на такива правоотношения. Втората предпоставка е придобиването на имущество от българи в чужбина и от чужденци в България.
През 2015 г. ще влезне в сила Регламент относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решенията и автентичните актове в областта на наследяването.

1. Приложно поле на Регламента
В регламента е уредено както наследяването по закон, така и това по завещание. Регламентът обхваща начина на придобиване на вещно право върху материални и нематериални имуществени блага. Изключени са въпросите, свързани с имуществените отношения в рамките на брака или задълженията за издръжка и т.н.

2. Международна компетентност по Регламента
Общата компетентност на органите се определя от обичайното местопребиваване на наследодателя в момента на смъртта си - компетентни са тези органи на тази държава-членка, на която е било обичайното му местопребиваване.

3. Международна компетентност по КМЧП
По силата на чл. 14 от КМЧП българските съдилища са компетентни по производствата, свързани с наследяване, когато наследодателят към момента на неговата смърт е имал обичайно местопребиваване в България, или е бил български гражданин, или поне част от имуществото му се намира в България. Видът на наследственото имущество – дали е движимо или недвижимо няма значение. От гледна точка на българското право нашия съд се оказва компетентен и по дела за наследство, което включва недвижими имоти с местонахождение в чужбина. Международната компетентност, която е по чл. 14 не изключва общата компетентност, която е по чл. 4. Нашата международна компетентност няма изключителен характер.

4. Приложимо право според Регламента – приложимото право към съвкупността от въпроси свързани с наследството се урежда от правото на държавата, по обичайното местопребиваване на починалия към момента на неговата смърт. Регламентът позволява наследодателя да избира приложимо право за свързаните с наследството въпроси, като може да избере (изрично) вместо правото по обичайното местопребиваване – правото по отечественото си право (например турски гражданин в България може да избере турското право). Препращането в регламента е изключено.

5. Приложимо право по КМЧП – уредбата на Кодекса ще се прилага за наследствата преди датата на прилагане на Регламента. В кодекса по отделно са уредени наследството по закон и това по завещание. Наследството на движими вещи се урежда от правото на държавата, в която наследодателя е имал обичайно местопребиваване към момента на смъртта си. Наследяването на недвижими вещи се урежда от правото на държавата, в която се намират недвижимите вещи. Препращането не е изключено – ако българския съд трябва да приложи италианското право, защото там е било обичайното местопребиваване на българин-наследодател, ще имаме препращане, защото КМЧП Италия казва, че приложимото право е отечественото на наследодателя. В КМЧП е уредена възможност наследодателя да избере приложимото право за наследяването на неговото имущество в цялост да се уреди от отечественото му право към момента на избора.