36. Издръжка. Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка.

1. Уредбата на задължението за издръжка в МЧП обхваща и трите основни аспекта – международна компетентност, приложимо право и признаване и изпълнение на постановено от чужд съд решение за плащане на издръжка. До 2011 г относно всички тези въпроси се е прилагало единствено КМЧП.

2. Международна компетентност по Регламент 4/09
Този регламент се прилага за задълженията за издръжка, произтичащи от семейни, родствени, брачни отношения или отношения по сватовство.
На първо място страните имат правото да изберат съд и компетентността на така избрания съд ще е изключителна, освен ако страните не са договорили друго. Но разпоредбата на избор за съд не се прилага, ако става дума за издръжка на непълнолетно дете. Страните могат да изберат на първо място съдът на държавата, в която поне една от страните има обичайно местопребиваване там или гражданство. Ако спорът за издръжка е между съпрузи или бивши съпрузи, то те могат да изберат и съда на държава-членка, който е компетентен да се произнася по спорове относно брачни отношения или в която е било последното им общо обичайно местопребиваване. Споразумението трябва да е в писмена форма. Изборът може да бъде и мълчалив – чрез явяване на ответника по делото до първото заседание по делото.

Ако няма избран съд компетентността се определя по общ начин чрез използването на два критерия: обичайното местопребиваване на една от страните или компетентността на съда, пред който се гледа делото, по което искът за издръжка има акцесорен характер (например по дело за установяване за бащинство).
Ако никой съд не е компетентен по силата на избор или на основание общите разпоредби, компетентен е съдът на тази държава-членка, в която е общото им гражданство.

Следващия член от Регламент 4/09 е предназначен да покрие случаите, когато няма компетентен съд и след последната възможност. Съдът служебно проверява дали е компетентен и ако установи, че не е – обявява го с определение и прекратява делото. Има уредба за висящ процес - българският съд ще спре служебно производството, ако преди него е сезиран съд на друга държава-членка със същия иск.

3. Приложимо право по Регламент 4/09
Приложимото право по Регламента е на първо място избраното от страните право, обаче страните не могат да избират приложимо право, ако издръжката е към лице, което е непълнолетно или към пълнолетно, но с увреждания. Взискателя и длъжника по задължението могат да изберат измежду:
- правото на държавата, чийто гражданин към момента на избора е една от страните;
- правото на държавата, където към момента на избора е обичайното местопребиваване на една от страните;
- правото, което е посочено от страните като приложимо, или действително прилагано към техния развод право.
При липса на право съдът прилага съответната обективна отпращаща норма. Общата норма сочи като приложимо правото на държавата, където е обичайното местопребиваване на взискателя.

4. Международна компетентност по КМЧП
Българския съд ще прилага чл. 11 от КМЧП към случаите, които са извън обхвата на Регламент 44/01. Той ще бъде международно компетентен да разгледа едно дело за издръжка при 3 хипотези:
- когато ответникът е с обичайно местопребиваване в България;
- когато ищецът е български гражданин;
- когато търсещият издръжка е с обичайно местопребиваване у нас – компетентността е алтернативна.

5. Приложимо право по КМЧП
Приложимото право е уредено в чл. 87 от КМЧП и основният принцип е прилагането на по-благоприятния закон за търсещия издръжка – правото на неговото обичайно местопребиваване или правото на отечественото му право. Когато лицето, което търси издръжка и това, което я дължи са граждани на една и съща държава и дължащия издръжка има обичайно местопребиваване в тази държава, тогава се прилага общото им отечествено право. Обхватът на приложимото право се урежда в чл. 88. По това право се определя: размерът на издръжката и кръгът на задължените лица, кой може да търси издръжка и в какви срокове.