33. Международно осиновяване. Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничеството в областта на международното осиновяване 1993 г.

1. Международно осиновяване
Материята на международните осиновявания е важна за българското МЧП поради нарасналия брой осиновявания на български граждани от чужденци. Нормативните актове, които съдържат основната уредба в тази материя, са КМЧП, Семейния кодекс, Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 1993 г.
В България международното осиновяване се извършва от СГС.

2. Международно осиновяване по Хагската конвенция от 1993 г. – Тази конвенция уеднаквява правния режим за международните осиновявания в изпълнение на три основни цели:
- защита на интересите на осиновяваното дете;
- създаване на граници срещу отвличане, продажба и трафик на деца;
- признаване на осиновяванията, направени в съответствие с нейните разпоредби от държавите, които са страни по конвенцията.

Международното осиновяване може да бъде само пълно. Условията за осиновяване се определят от националното МЧП на всяка държава, и по тези случаи няма ЕС, а има ХК. Кандидатства се пред Министъра на правосъдието за акредитиране на организации, които организации осъществяват посреднически функции във връзка с подготовката за международно осиновяване.

Ако двама италианци искат да осиновят българче, те подават молба пред съответното ведомство в Италия и там ги вписват в списъка на искащите да осиновят българче. Документите им се подготвят от тези акредитирани организации (италианските) и ги изпращат на Министъра на правосъдието в България. Българската организация се свързва с италианската, ако има подходящо дете в списъка. Ако дете има 2 пъти отказ за осиновяване от български родители, само тогава минава за международно осиновяване.

Страни по конвенцията са над 80 държави, включително всички държави от ЕС. Хагската конвенция е затворена конвенция, защото се прилага само между държавите-страни по конвенцията. Тя се прилага само за осиновявания, при които детето ще бъде преместено от държава по произход в приемаща държава. Критерият гражданство е без значение за ХК. Тя се прилага за пълното и за непълното осиновяване и не урежда нито международната компетентност, нито кое е приложимото право