32. Осиновяване. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела при осиновяване. Приложимо право към условията за осиновяване, действието и прекратяването на осиновяването.

1. Осиновяване
Материята на международните осиновявания е важна за българското МЧП поради нарасналия брой осиновявания на български граждани от чужденци. Нормативните актове, които съдържат основната уредба в тази материя, са КМЧП, Семейния кодекс, Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 1993 г., която пък има и има водещо значение за България.

2. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела при осиновяване
Съгласно чл. 10, ал. 1 от КМЧП българските съдилища и други органи са компетентни по делата за допускане на осиновяване, неговото унищожаване или прекратяване, освен в случаите по чл. 4 КМЧП и когато осиновителят, осиновеният или един от родителите на осиновения е български гражданин, или има обичайно местопребиваване в България. В ал. 2 на чл. 10 е уредена международната компетентност на българските съдилища по дела за имуществени отношения между осиновител и осиновен, която компетентност не се различава от компетентността за такива отношения между родител и деца.

3. Приложимо право към условията за осиновяване
Разпоредбата на чл. 84 КМЧП урежда въпроса за приложимото право по отношение на условията за осиновяване, допускането, действието и прекратяването на осиновяването. Въведен е специален режим за осиновяване на български гражданин.
3.1. Условията за осиновяването, на които трябва да отговарят лицата се урежда поначало от тяхното отечествено право към момента на подаване на молбата за осиновяване. По същото право ще се урежда и унищожаването на осиновяването.
3.2. Действието на осиновяването се урежда от общото отечествено право на осиновителя и осиновения, а при липса на такова – по правото на държавата, където е тяхното общо обичайно местопребиваване. По същото право ще се урежда и прекратяването на осиновяването извън хипотезата на унищожаването. При прекратяването е задължително да се съобразят интересите на ненавършилия пълнолетие осиновен.