29. Лични и имуществени отношения между съпрузи. Международна компетентност на българските съдилища по дела за лични и имуществени отношения между съпрузите.

1. Международна компетентност
В тази материя липсва уредба в ЕС, и до приемането на друга уредба българският съд ще се ръководи от разпоредбите на КМЧП и по-конкретно от чл. 8, по силата на която норма, компетентност му се предоставя по дела за лични имуществени отношения между съпрузи само в два случая:
а) ако единия е български гражданин.
б) ако нито един не е български гражданин, но поне един от двамата има обичайно местопребиваване у нас.
Компетентността по чл. 8 не е изключителна и това може да доведе до случаи на паралелна компетентност. В такива случаи единият съпруг може да води дело пред български съд, а другия - пред съда на държавата, където е общото обичайно местопребиваване на двамата. Предимство ще има този съпруг, който първи се е обърнал към съда.

2. Приложимо право
2.1. Избрано от съпрузите право – съгласно чл. 79, ал. 4 КМЧП съпрузите могат да изберат правото, което ще урежда имуществените им отношения, т.е. трябва да има общо съгласие и общ интерес. Тази разпоредба поставя едно основно условие към избора – изборът трябва да е допустим от обективно приложимото право, както е посочено в първата алинея на чл. 79 КМЧП. Уредени са няколко хипотези: когато и двамата имат общо гражданство – прилага се общото им отечествено право и ако съгласно това право е допустимо те да изберат приложимо право, следва да се прилага избраното право. За съпрузите с различно гражданство меродавно за допустимостта на избора ще бъде правото на държавата, където е тяхното общо обичайно местопребиваване, а ако нямат такова – правото на държавата, с която и двамата съпрузи общо са в най-тясна връзка. Изборът на приложимото право се прави със споразумение между съпрузите – чл. 80. Договорът трябва да е в писмена форма, с дата и подпис на съпрузите. Избраното право урежда сключването и действителността на този договор. Дава се възможност на съпрузите да променят или отменят направения от тях избор.

2.2. Обективно приложимо право – при липса на избрано право се прилага правото, посочено в чл. 79, ал 1- 2 КМЧП. Възприет е единен статут, приложимото право е едно и също, както за личните, така и за имуществените отношения. Ако съпрузите имат общо гражданство ще се прилага държавата, чийто граждани са те. Ако са с различно гражданство се прилага правото на държавата, където е тяхното общо обичайно местопребиваване (и в двата случая не е посочено от законодателя - кой е меродавния момент за отчитането на гражданството или обичайното местопребиваване). При липса на общо гражданство или общо обичайно местопребиваване ще се прилага правото на държавата, с която двамата съпрузи общо са в най-тясна връзка – преценката я прави съда.