28. Унищожаване на брака. Международна компетентност по искове за установяване съществуването, несъществуването и унищожаването на брака според Регламент (ЕО) 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.

1. Международна компетентност
Международната компетентност на българския съд по искове за унищожаване на брака (по ГПК) ще се определя на първо място от разпоредбата на чл. 3-7 от Регламент 2201/03. Този регламент урежда единствено компетентността, но не и приложимото право.
Според Регламент 2201/03 брачни дела са: дела за развод, семейна раздяла и унищожаване на брака, а пък Регламента обхваща и гражданските дела - например: родителската отговорност. От обхвата на Регламента са изключени делата за настойничество и попечителство, делата за произход, име на детето, издръжка и наследство. В регламента не са определени местната или родовата подсъдност.

Българският съд ще е компетентен винаги, когато двамата съпрузи или само ответникът са с обичайно местопребиваване в България. Ако само ищецът е с обичайно местопребиваване в България, българският съд ще бъде компетентен при условие че това пребиваване е с продължителност поне 6 месеца. Международната компетентност на съдилищата на държавите членки по искове за унищожаване на брака е изключителна.

Разпоредбите на КМЧП ще се прилагат, ако не се прилага Регламента, а според КМЧП брачните искове са подведомствени на българските съдилища, ако един от съпрузите е български гражданин или има обичайно местопребиваване в РБ. Ако обаче едно от лицата е български гражданин, това решение за унищожаване или развод може да не бъде признато в другите държави, защото някоя друга държава може да не признава компетентността на чужд съд, основана единствено на гражданство на ищеца.

2. Приложимо право
Чл. 78 КМЧП посочва приложимото право, а не компетентността на съда. Съдът е компетентен по силата на общностния акт, по силата на Регламента. А след това прилага правото съгласно КМЧП. Ако двамата съпрузи са с различно гражданство, условията за унищожаване на брака са в националното право на всеки един от тях, и остава без значение местосключването на брака.

Унищожаването на брака се урежда от правото, което е било приложимо към условията за сключване на брака – чл. 78 КМЧП. Ясно е, че ако не е спазено някое от условията за встъпване в брак, това нарушение може да бъде основание за неговото унищожаване. Място за препращане тук няма.