17. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за лични права на физическите лица. Приложимо право при определяне, промяна и защита на името на физическите лица.

1. Международна компетентност на българските съдилища и други органи по дела за лични права на физическите лица
Международна компетентност по дела за произнасяне на правоспособност. Българските органи са компетентни да се произнесат по правоспособността на едно лице, винаги когато този въпрос е поставен инцидентно по друго дело, по което друго дело има установена компетентност на българския съд – например за да се определи дали едно лице е титуляр на вещни права или пък дали едно лице е способно да наследява. Въпросът за правоспособността е изрично изключен от действието на Регламент 44/01, според който международната компетентност по такива дела се определя от националните норми на международния граждански процес.

2. Приложимо право при определяне, промяна и защита на името на физическите лица
Българските съдилища са винаги международно компетентни да гледат искове за промяна или защита на името, когато лицето е български гражданин или има обичайно местопребиваване в България.
Името на лицето и неговата промяна се уреждат от отечественото му право. Когато в БГ се роди едно дете, което е чужд гражданин, обстоятелството че нашето право изисква името да се състои от 3 имена – собствено, бащино и фамилно няма да се вземе предвид, ако родителите дават име на детето съгласно правото на държавата чийто гражданин е то – в много държави има само 2 имена.

При една промяна в гражданството на лицето новото му отечествено право ще урежда последиците от тази промяна за името – дали ще се промени името. Ако български гражданин смени гражданството си и придобие ново гражданство, дали е необходима промяна на името ще се преценява по закона на държавата, чието ново гражданство има той.

Според КМЧП името и неговата промяна могат да бъдат уредени от българското право, ако това бъде поискано от лице с обичайно местопребиваване в Република България.
В чл. 53, ал. 3 от КМЧП е предвидено, че защитата на името се урежда от правото, което е приложимо съгласно разпоредбите на глава 11 – „извъндоговорни отношения”.