15. Заобикаляне на закона в международното частно право – предпоставки и последици.

1. Заобикаляне на закона в МЧП
Когато едно лице съзнателно промени обстоятелствата, които определят приложимото право, с цел отношението да бъде подчинено на по-благоприятен за това лице закон е познато в МЧП като заобикаляне на закона.

Заобикалянето на закона в МЧП има две форми:
а) по-разпространената форма е свързана с предявяването на спора за разглеждане от съд, който ще приложи по-благоприятната за ищеца стълкновителна норма. Това поведение на ищеца не е забранено от правото и е възможно когато съдилищата на няколко държави са компетентни да решат един и същ спор (т.е. паралелна компетентност). Тази възможност за избор на съд и възможността да се манипулира приложимото право се нарича forum shopping (пазаруване на съд).
б) Заобикалянето обаче може да се осъществи и като страната манипулира обстоятелствата, въз основа на които се определя приложимото право. Например: когато лицето регистрира ЮЛ в държава, чието право е с по-благоприятен режим (примерно не изисква минимален капитал за регистрацията). 

2. При заобикалянето на закона има два основни елемента:
а) първият елемент е материален и се изразява от съзнателното поведение на страната и се изразява в регистрацията на ЮЛ в друга държава, придобиването на друго гражданство и т.н.
б) втория елемент е субективен и се изразява в намерението да се постигне крайна уредба на правоотношението, която не е позволена от правото на държавата, което нормално е приложимо. Проблемът в този елемент е несъмнено в доказването на намерението, което е или много трудно или невъзможно.

Българският законодател не е уредил изрично заобикалянето на закона и този въпрос е оставен да се решава във всеки конкретен случай от съда. Като ограничаване на възможността за заобикаляне на закона се възприема забраната за обратно действие на последващата промяна на обстоятелствата, въз основа на които е определено приложимото право (чл. 42). В други държави, например Белгия заобикалянето на закона е уредено изрично в нейния КМЧП.