28. Международни престъпления, свързани с наркотици и психотропни вещества

Международните правни документи, които инкриминират тези деяния са
- Единната конвенция за наркотичните средства – от 1961 г.
- Конвенция за психотропните вещества – от 1971 г.
Тези две конвенции кодифицират материята, свързана с борбата с незаконната търговия с наркотици и психотропни вещества и очертават насоките за сътрудничество между държаните по този проблем. В чл. 354 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до 10 години и глоба за извършителите на тези престъпления.
В Иран, Ирак, Малайзия и други страни не само за разпространение , но и за употреба на наркотици се предвижда смъртно наказание.

ЕДИННА КОНВЕНЦИЯ по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., изменящ Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.
Ратифицирана с Указ № 634 на Президиума на НС на НРБ от 22.08.1968 г. - ДВ, бр. 67 от 1968 г. В сила за Република България от 24.11.1968 г. Закон на НС от 12.01.1994 г. за оттегляне на резервата по чл. 48, т. 2 - бр. 8 от 27.01.1994 г. Резервата оттеглена на 6.05.1994 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., бр. 87 от 15.10.1996 г. В сила за Република България от 17.08.1996 г. - дата на влизане в сила на Протокола от 1972 г. - ДВ, бр. 86 от 1996 г.

ПРЕАМБЮЛ
Страните,
загрижени за здравето и благополучието на човечеството,
признавайки, че медицинската употреба на упойващите вещества продължава да бъде необходима за облекчаване на болката и страданието и че трябва да бъдат взети съответните мерки за задоволяване потребността от упойващи вещества за тази цел,
признавайки, че наркоманията е бедствие за отделния индивид и представлява социална и икономическа опасност за човечеството,
съзнавайки своето задължение да предотвратяват и да се борят с това бедствие,
считайки, че за да бъдат ефикасни, мерките за борба срещу злоупотребата с упойващите вещества трябва да бъдат координирани и всеобщи,
преценявайки, че една всеобща дейност от този род изисква международно сътрудничество, ръководено от едни и същи принципи и имащо общи цели, признавайки компетенцията на Организацията на обединените нации в областта на контрола на упойващите вещества и желаейки заинтересуваните международни органи да са в рамките на тази организация,
желаейки да сключат една приемлива за всички международна конвенция, заместваща повечето от съществуващите договори относно упойващите вещества, ограничаваща употребата на упойващи вещества за медицински и научни цели и установяваща постоянно международно сътрудничество, за да претвори в дело тези принципи и да достигне тези цели.

КОНВЕНЦИЯ за психотропните вещества
Указ № 690 на Държавния съвет от 5.04.1972 г. за присъединяване - ДВ, бр. 30 от 1972 г., в сила от 16.08.1976 г. Закон на НС от 12.01.1994 г. за от тегляне на резервата по чл. 31 - ДВ, бр. 8 от 27.01.1994 г. Резервата от теглена на 6.05.1994 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 40 от 2.05.1995 г., попр., бр. 83 от 1.10.1996 г.

Член 20
Мерки срещу злоупотребата с психотропни вещества
1. Страните вземат всички подходящи мерки за предотвратяване злоупотребата с психотропни вещества и за навременното разкриване, лечение, превъзпитаване, постлечебно наблюдение, възстановяване на трудоспособността и социалната реинтеграция на засегнатите лица и координират усилията си за постигането на тези цели.
2. Страните съдействат, доколкото е възможно, за подготовката на кадри в областта на лечението, постлечебното наблюдение, възстановяването на трудоспособността и социалната реинтеграция на лицата, които злоупотребяват с психотропни вещества.
3. Страните съдействат за запознаване на лицата, на които това е необходимо в работата, с проблемите на злоупотребата с психотропни вещества и предотвратяването й, а също така съдействат за запознаване на населението с тези проблеми, ако съществува опасност, че злоупотребата с тези вещества може да вземе широки размери.

Член 21
Борба срещу незаконния трафик
Като отчитат надлежно своите конституционни, правни и административни системи, страните:
а) осигуряват в национален мащаб координация на дейността по предотвратяване и преследване на незаконния трафик; за тази цел би било полезно те да определят подходяща служба, която да отговаря за тази координация;
b) взаимно си оказват съдействие в борбата срещу незаконния трафик на психотропни вещества и по-конкретно незабавно предават на другите пряко заинтересувани страни по дипломатически път или чрез компетентните органи, определени от страните за тази цел, копие от всеки доклад, изпратен от тях до генералния секретар съгласно чл. 16 във връзка с разкриването на случай на незаконен трафик или с изземване;
с) тясно си сътрудничат помежду си и с компетентните международни организации, в които те членуват, с цел да водят координирана борба срещу незаконния трафик;
d) осигуряват оперативното осъществяване на международно сътрудничество между съответните служби, и
е) осигуряват в случаите, когато за целите на съдебно преследване се налага предаване между страни на съдебни документи, предаването на адреса на определените от страните органи да става оперативно; тази разпоредба не нарушава правото на страните да изискват съдебните документи да им бъдат изпращани по дипломатически път.

Член 22
Наказателни разпоредби
1. а) Като спазва своите конституционни ограничения, всяка страна счита като наказуемо нарушение, когато е извършено умишлено, всяко действие, противоречащо на закон или подзаконов акт, приет в изпълнение на нейните задължения, произтичащи от тази конвенция, и взема необходимите мерки тежките нарушения да подлежат на съответстващо наказание, в частност затвор или друго наказание с лишаване от свобода;
b) независимо от разпоредбите на предходната буква, в случаите, когато лица, злоупотребили с психотропни вещества, са извършили такива нарушения, страните могат да предвидят като алтернатива на осъждането или наказанието или в допълнение към наказанието прилагане по отношение на тези лица на мерки за лечение, превъзпитаване, постлечебно наблюдение, възстановяване на трудоспособността или социалната реинтеграция в съответствие с т. 1 на чл. 20 .
2. Като се отчитат конституционните ограничения, правната система и националното законодателство на всяка страна:
а) (i) ако поредица от свързани помежду си действия, представляващи нарушения в съответствие с т. 1, са били извършени в различни страни, всяко от тези действия се разглежда като отделно нарушение;
(ii) умишленото участие в някое от посочените нарушения, сдружаването или включването в престъпен заговор с цел извършване на такова нарушение или опитите за извършването му, както и умишлено извършените подготвителни действия и финансови операции във връзка с посочените в този член нарушения, представляват наказуеми нарушения, както е предвидено в т. 1;
(iii) присъдите, произнесени в чужбина за такива нарушения, се вземат предвид при установяване на рецидив; и
(iv) горепосочените тежки нарушения, независимо дали са извършени от собствени граждани или от чужденци, подлежат на наказателно преследване от страната, на чиято територия е извършено нарушението, или от страната, на чиято територия се намира нарушителят, ако екстрадицията не се допуска от законодателство на страната, към която такава молба е отправена, и ако по отношение на нарушителя вече не е било възбудено наказателно преследване и не е била произнесена присъда;

КОНВЕНЦИЯ на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества
Приета от конференцията на нейното 6-о пленарно заседание на 19 декември 1988 г. Ратифицирана със закон на Народното събрание от 15.07.1992 г. - ДВ, бр. 60 от 24.07.1992 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 89 от 19.10.1993 г., в сила за България от 23.12.1992 г., попр., бр. 58 от 29.06.2001 г.

Член 3
Нарушения и санкции
1. Всяка страна взема такива мерки, които могат да бъдат необходими, за да признае за престъпление в съответствие с националното си законодателство следните действия, когато те са извършени умишлено:
а) /i/ производството, фабрикацията, извличането, приготвянето, предлагането, предлагането с цел продажба, разпространението, продажбата, доставката при всякакви условия, посредничеството, изпращането, транзитното изпращане, транспортирането, вносът или износът на всяко упойващо или психотропно вещество в нарушение на разпоредбите на Конвенцията от 1961 г., на изменената Конвенция от 1961 г. или на Конвенцията от 1971 г. ;
/ii/ култивирането на опиевия мак, кокаиновия храст или конопеното растение с цел производство на упойващи вещества в нарушение на разпоредбите на Конвенцията от 1961 г. и на изменената Конвенция от 1961 г. ;
/iii/ държането или закупуването на всякакво упойващо или психотропно вещество за целите на която и да е от дейностите, изброени в параграф /i/;
/iv/ фабрикацията, транспортирането или разпространението на оборудване, материали или вещества, включени в Списък I и II, ако на лицата, занимаващи се с такава дейност, е известно, че те са предназначени за използване с цел незаконно култивиране, производство или фабрикация на упойващи или психотропни вещества;
/v/ организирането, ръководството или финансирането на някое от нарушенията, изброени в параграфи /i//ii/, /iii/ или;
b) /i/ преобразуването или прехвърлянето на собственост, ако на лицето, занимаващо се с такава дейност, е известно, че тази собственост е получена в резултат на някое от нарушенията, установени съгласно буква "а", или в резултат на участието в такова нарушение с цел укриване или прикриване на незаконния произход на такава собственост или с цел оказване на помощ на всяко лице, което участва в извършване на такова нарушение, за да може то да избегне правните последствия за своите действия;
/ii/ укриването или прикриването на истинския характер, произход, местонахождение, разположение, движение на собствеността, действителните права, свързани с тази собственост или нейната принадлежност, ако на лицето е известно, че тази собственост е получена в резултат на някое от нарушенията, установени съгласно буква "а" или в резултат от участие в такова нарушение;
с) отчитайки своите конституционни принципи и основни положения на своята правна система:
/i/ придобиването, държането или използването на собственост, ако в момента на получаването й на лицето, което я придобива, държи или използва, е известно, че тази собственост е получена в резултат на някое от нарушенията, установени съгласно буква "а" или в резултат на участие в такова нарушение;
/ii/ държането на оборудване, материали или вещества, включени в Списък I и II, ако на лицето, което ги държи, е известно, че те се използват или са предназначени за използване с цел незаконно култивиране, производство или фабрикация на упойващи или психотропни вещества;
/iii/ откритото подбудителство или склоняване на друго лице чрез всякакви средства към извършване на някое от нарушенията, установени съгласно този член, или към незаконно използване на упойващи или психотропни вещества;
/iv/ участието в извършване на някое от нарушенията, установени съгласно този член, сдружаването или включването в престъпен заговор с цел извършване на такова нарушение, опитите да се извърши такова нарушение, а така също подпомагането, подстрекателството, улесняването или даването на съвети при неговото извършване.
2. Отчитайки своите конституционни принципи и основни положения на своята правна система, всяка страна взема такива мерки, които могат да бъдат необходими, за да признае за престъпление в съответствие с националното си законодателство, когато действието е извършено преднамерено, държането, закупуването и култивирането на упойващи или психотропни вещества за лична употреба в нарушение на разпоредбите на Конвенцията от 1961 г., изменената Конвенция от 1961 г. или Конвенцията от 1971 г.
3. Съзнаването, намерението или целта като съставни части на нарушенията, установени съгласно т. 1, могат да бъдат констатирани от обективните фактически обстоятелства.
4. а) За извършването на нарушения, установени съгласно т. 1, всяка страна предвижда прилагане на такива санкции, отчитащи тежкия характер на тези нарушения, като затвор или други видове лишаване от свобода, глоби и конфискация.
b) Страните могат да предвидят като допълнение към осъждането или наказанието за нарушение, установено съгласно т. 1, прилагането по отношение на нарушителя на такива мерки, като лечение, превъзпитаване, постлечебно наблюдение, възстановяване на трудоспособността или социална реинтеграция.
с) Въпреки разпоредбите на предходните букви в съответните случаи, когато се извършват нарушения от по-лек характер, страните могат да предвидят като алтернатива на осъждането или наказанието такива мерки, като превъзпитание, възстановяване на трудоспособността или социална реинтеграция, както и ако нарушителят е наркоман, мерки за лечение и постлечебно наблюдение върху него.
d) Страните могат да предвидят вместо осъждане или наказание, или като допълнение към осъждане или наказание за нарушение, установено съгласно т. 2, взимането на мерки за лечение, възпитаване, постлечебно наблюдение, възстановяване на трудоспособността и социалната реинтеграция на нарушителя.

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
Глава единадесета
ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Раздел III

Престъпления против народното здраве и против околната среда
Чл. 354а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм., бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г., бр. 26 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г.) (1) Който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие или държи наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, се наказва за високорискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, а за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева. Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения или материали за производство на наркотични вещества или техни аналози, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.
(2) Когато наркотичните вещества или техните аналози са в голямо количество, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева. Който без надлежно разрешително на публично място придобие или държи с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, както и когато наркотичните вещества или техните аналози са в особено голямо количество или деянието е извършено:
1. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
2. от лекар или фармацевт;
3. от възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му;
4. при условията на опасен рецидив,
наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.
(3) Който без надлежно разрешително придобие или държи наркотични вещества или техни аналози, се наказва:
1. за високорискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева;
2. за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
(4) Който наруши правила, установени за производство, придобиване, пазене, отчитане, отпускане, превозване или пренасяне на наркотични вещества, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева, като съдът може да постанови и лишаване от правата по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.
(5) В маловажни случаи по ал. 3 и 4 наказанието е глоба до хиляда лева.
(6) В случаите по ал. 1 - 5 предметът и средствата на престъплението се отнемат в полза на държавата.

ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
9. "Упойващо вещество" означава всяко вещество, природно или синтетично, включено в Списък I и Списък II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.
10. "Психотропно вещество" означава всяко вещество, природно или синтетично, или всеки естествен материал, включени в Списък I, Списък II, Списък III и Списък IV на Конвенцията за психотропните вещества.
11. "Наркотично вещество" означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в приложения № 1, 2 и 3 на този закон. Наркотично вещество е и всяко друго природно и синтетично вещество, включено в приложения № 1, 2 и 3 на този закон, което може да предизвика състояние на зависимост и има стимулиращо или депресивно въздействие върху централната нервна система, предизвиква халюцинации или нарушения на двигателната функция, мисловната дейност, поведението, възприятията и настроението, както и други вредни въздействия върху човешкия организъм.
12. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) "Препарат" означава всеки разтвор, смес или материал в което и да е физическо състояние, съдържащи едно или няколко наркотични вещества в терапевтични или нетерапевтични дози.
12а. (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) "Зависимост от наркотични вещества" е психическо или физическо състояние, което възниква в резултат на взаимодействието на организма и наркотичното вещество и което се характеризира с определено поведение или друга реакция, които винаги включват необходимостта от постоянно или периодично приемане на наркотичното вещество.
13. "Злоупотреба с наркотични вещества" означава употреба на забранени наркотични вещества или употреба без лекарско предписание на лекарствени средства, съдържащи наркотични вещества, поставени под контрол.
14. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., бр. 31 от 2007 г., бр. 55 от 2007 г.) "Прекурсор" e "включено в списъка вещество" по смисъла на чл. 2, буква "а" от Регламент 273/2004 и чл. 2, буква "а" от Регламент 111/2005.
15. "Производство" означава всяка дейност, свързана с получаване на наркотични вещества и прекурсори.
16. "Незаконен трафик" означава всякакъв вид незаконна дейност или действия, свързани с растения, съдържащи наркотични вещества, с наркотични вещества и прекурсори.
17. "Аналог" означава всяко вещество, което не е включено в приложенията към този закон, но има сходен химически строеж с някое наркотично вещество и предизвиква аналогично действие върху човешкия организъм.