26. Престъпления при използването на атомната енергия за мирни цели

КОНВЕНЦИЯ за физическа защита на ядрения материал
Ратифицирана с Указ № 341 на Държавния съвет от 3.02.1984 г. - ДВ, бр. 12 10.02.1984 г. Издадена от Комитета за използуване на атомната енергия за мирни цели, обн., ДВ, бр. 44 от 9.06.1987 г., в сила от 8.02.1987 г.

Член 1
За целите на тази конвенция:
а) "ядрен материал" означава плутоний, с изключение на плутония с концентрация на изотопите повече от 80% по плутоний-238, уран-233, уран, обогатен с изотопи уран-235 или уран-233, уран, съдържащ смес от изотопи, срещащи се в природата под форма, отличаваща се от рудата или рудните остатъци, и всякакъв материал, съдържащ един или повече от горепосочените елементи;
б) "уран, обогатен с изотопи уран-235 или уран-233" означава уран, съдържащ изотопи уран-235 или уран-233 или двата изотопа в такова количество, в което превишаването на процентното отношение на сумата на тези изотопи към изотопа уран-238 е по-високо, отколкото отношението на изотопа уран-235 към изотопа уран-238 в природата;
в) "международен превоз на ядрен материал" означава превоз на партиди ядрен материал с всякакъв вид транспортни средства, които се изпращат извън пределите на държавата, от която произхожда товарът, започвайки от съоръжението на изпращача в тази държава и завършвайки до съоръжението на получателя в държавата - краен получател.

Член 7
1. Преднамереното извършване на:
а) действия без разрешение на компетентните органи, като получаване, владеене, използуване, предаване, видоизменяне, унищожаване или разпръсване на ядрен материал, което причинява или може да причини смърт или сериозна телесна повреда на всяко лице или съществена щета на собственост;
б) кражба на ядрен материал или присвояването му чрез грабеж;
в) присвояване или получаване на ядрен материал чрез измама;
г) действия, представляващи искане чрез заплаха със сила или прилагане на сила или заплашване под каквато и да е форма за предаване на ядрен материал;
д) заплашване:
да се използува ядрен материал за причиняване на смърт или сериозна телесна повреда на което и да е лице или да се причини значителен ущърб на собственост, или
да се извърши правонарушение, посочено в подточка "б", за да се принуди физическо или юридическо лице, международна организация или държава да извърши някакво действие или да се въздържи да го извърши;
е) опит за правонарушения, посочени в подточки "а", "б" или "в";
ж) действие, представляващо участие в правонарушения, посочени в подточки "а - е",
представлява правонарушения, наказуеми от всяка държава-участничка в рамките на своето национално законодателство.
2. Всяка държава-участничка взема съответни мерки за наказване на правонарушенията, посочени в този член, имайки предвид сериозността на тези правонарушения.

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
Глава единадесета
ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Раздел V
(Нов - ДВ, бр. 79 от 1985 г., попр., бр. 80 от 1985 г.)

Престъпления при използуване на атомната енергия за мирни цели
Чл. 356г. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Длъжностно лице, което нареди или допусне да се започне или извърши дейност, без да бъде издадено или преди да бъде издадено предвидено в Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели разрешение или в отклонение от разрешението, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация или с глоба от сто до триста лева.
(2) Ако деянието по предходната алинея е извършено повторно или е създадена непосредствена опасност за живота или здравето на другиго, наказанието е лишаване от свобода до три години.
Чл. 356д. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г.) Длъжностно лице, което назначи или допусне да работи с ядрен материал, ядрени съоръжения или други източници на йонизиращи лъчения лице без необходимата правоспособност, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация или с глоба от сто до триста лева.
Чл. 356е. (1) Който повреди ядрен материал, ядрено съоръжение или друг източник на йонизиращи лъчения и с това причини значителна имуществена вреда или вреда на природната среда или създаде опасност за живота или здравето на другиго, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
(2) Ако в случаите по предходната алинея е последвала:
а) средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от осем до петнадесет години;
б) (доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм., бр. 153 от 1998 г.) смърт на едно или повече лица със или без последиците по буква "а", наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Чл. 356ж. Когато с деянието по предходния член по непредпазливост са причинени:
а) значителни имуществени вреди;
б) средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица със или без последиците по буква "а";
в) смърт на едно или повече лица със или без последиците по букви "а" и "б",
наказанието е: по буква "а" - лишаване от свобода до пет години; по буква "б" - лишаване от свобода до осем години; по буква "в" - лишаване от свобода от три до петнадесет години.
Чл. 356з. (1) Който наруши правилата за ядрената или радиационната безопасност, като допуска, че може да последва телесна повреда или смърт на другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години.
(2) Който наруши правилата за ядрената или радиационната безопасност и умишлено причини значителни имуществени вреди, телесна повреда или смърт на другиго, се наказва:
а) при причиняване на значителни имуществени вреди - с лишаване от свобода от пет до петнадесет години;
б) при причиняване на средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица със или без последиците по буква "а" - с лишаване от свобода от пет до двадесет години;
в) (доп. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм., бр. 153 от 1998 г.) при причиняване на смърт на едно или повече лица със или без последиците по букви "а" и "б" - с лишаване от свобода от десет до двадесет години, доживотен затвор или с доживотен затвор без замяна.
Чл. 356и. Когато с деяние по предходния член по непредпазливост са причинени:
а) значителни имуществени вреди;
б) средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица със или без последиците по буква "а";
в) смърт на едно или повече лица със или без последиците по букви "а" и "б",
наказанието е: по буква "а" - лишаване от свобода до пет години; по буква "б" - лишаване от свобода до осем години; по буква "в" - лишаване от свобода от три до петнадесет години.
Чл. 356й. В случаите по чл. 356е, ал. 2, чл. 356ж, букви "б" и "в", чл. 356з, ал. 2 и чл. 356и, букви "б" и "в" съдът лишава виновния от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.
Чл. 356к. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2004 г.) (1) Който без надлежно разрешение придобие, държи, превозва или пренася ядрен материал, източници на йонизиращи лъчения или компоненти за тях, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.
(2) Ако в случаите по ал. 1 е последвала:
1. опасност за живота или здравето на другиго, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години;
2. средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица, когато деецът не е искал и не е допускал това, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години;
3. смърт на едно или повече лица, когато деецът не е искал и не е допускал това, наказанието е лишаване от свобода от осем до петнадесет години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.