24. Международна наказателноправна защита на заложници

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ за борба срещу вземането на заложници
Ратифицирана с Указ № 3418 на Държавния съвет от 16.12.1987 г. - ДВ, бр. 98 от 1987 г. В сила за България от 9.04.1988 г. Издадена от Министерството на външните работи, обн., бр. 41 от 31.05.1988 г.

Член 1
1. Всяко лице, което залови или задържи и заплашва да убие, да нарани или да продължи да задържа друго лице (наречено по-нататък "заложник") с цел да принуди трета страна, а именно държава, междуправителствена организация, физическо или юридическо лице или група лица да извърши определено действие или да се въздържи от такова като пряко или непряко условие за освобождаването на заложника, извършва престъплението вземане на заложници по смисъла на тази конвенция.
2. Всяко лице, което:
а) извърши опит да вземе заложници, или
b) е съучастник на лице, което извършва или се опитва да извърши действия на вземане на заложници, също извършва престъпление по смисъла на тази конвенция.

Член 2
Всяка държава - страна по конвенцията, предвижда съответни наказания за престъпленията, посочени в чл. 1 , като отчита тежкия характер на тези престъпления.

Член 3
1. Държавата - страна по конвенцията, на чиято територия заложникът е задържан от извършителя на престъплението, предприема всички мерки, които сметне за целесъобразни за облекчаване положението на заложника и по-специално за осигуряване освобождаването му и при необходимост за улесняване на отпътуването му след неговото освобождаване.
2. Ако вещ, придобита от извършителя на престъплението в резултат на вземането на заложници, се окаже в разпореждане на държава - страна по конвенцията, тази държава я връща във възможно най-кратък срок на заложника или на третата страна в зависимост от обстоятелствата или на техните съответни представители.

Член 5
1. Всяка държава - страна по конвенцията, предприема необходимите мерки за установяване на своята юрисдикция по отношение на престъпленията, посочени в чл. 1 , които са извършени:
а) на нейна територия или на борда на кораб или въздухоплавателно средство, регистрирано в тази държава;
b) от неин гражданин или ако тази държава счита за целесъобразно, от лица без гражданство, които пребивават постоянно на нейна територия;
с) за да принудят тази държава да предприеме определено действие или да се въздържи от такова, или
d) по отношение на заложник, гражданин на тази държава, когато тя счита за целесъобразно.

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
Глава първа
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА
Раздел I

Измяна
Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 1985 г.) (1) Който с целта по чл. 96 задържи някого като заложник, чието освобождаване поставя в зависимост от изпълнението на определено условие от страна на държавата, на държавна или обществена организация или на трето лице, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.
(2) Когато в случаите по предходната алинея деецът заплашва, че ако поставеното от него условие не бъде изпълнено, ще причини смърт или тежка или средна телесна повреда на задържания, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

Глава втора
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА
Раздел V

Принуда
Чл. 143а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 1985 г.) (1) Който задържи някого като заложник, чието освобождаване поставя в зависимост от изпълнението на определено условие от страна на държавата, на държавна или обществена организация или на трето лице, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години.
(2) Когато в случаите по предходната алинея деецът заплашва, че ако поставеното от него условие не бъде изпълнено, ще причини смърт или тежка или средна телесна повреда на задържания, наказанието е лишаване от свобода от две до десет години.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Ако деянието по предходните алинеи е извършено от лице по чл. 142, ал. 2, точки 6 и 8, наказанието е:
1. по ал. 1 - лишаване от свобода от две до десет години;
2. по ал. 2 - лишаване от свобода от пет до дванадесет години.
В днешно време заложници се вземат от членове на терористични организации, това престъпление може и да е форма на тероризъм. Терористите прибягват до този способ, за да удовлетворят някои свои искания – да получат откуп в големи размери, да бъдат освободени от затвора техни съмишленици и други.