24. Общински бюджет и общинска собственост.

Общинската собственост е важен икономически елемент на всяка икономическа система. Тя включва широк кръг от обекти с икономическо и социално-битово значение, които са локализирани в рамките на съответната община. Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общински бюджет и обезпечава финансирането на други общински дейности с обществено значение.

Общинската собственост е форма на публичната собственост. Тя служи като гарант за социалните интереси на населението на съответната община, позволява да се обезпечат определени потребности, да се повиши жизнения стандарт на населението, осигурява приходи в общинския бюджет и ръст на икономическия потенциал на региона. Характерни особености на общинската собственост са:
• Непосредствена връзка с интересите на местното население;
• Специфични икономически отношения между хората и властта;
• Разновидност на публичната собственост;
• Инструмент за социална защита и подпомагане на населението от конкретната община.

Основни субекти на общинската собственост са населението на съответната община и органите на местната власт. За управлението на общинската собственост се създават специални звена, които са допълнителни субекти.

Като обекти на общинска собственост могат да се посочат: земи, недвижимо имущество, предприятия, движимо имущество и др., които са разположени на територията на съответната община.

1. Функции на общинската собственост
Съдържанието на общинската собственост се проявява в разнообразните функции:
a) Икономическа функция – изразява се във възпроизводството на три взаимно свързани процеса – възпроизводство на материални и нематериални активи, на хора и отношения на собственост.
От тази функция произтича: първо – постоянно възобновяване на многообразието от материални и нематериални блага, които удовлетворяват потребностите на индивидите; второ – общинската собственост участва в процеса на възпроизводство на хора, като създава подходящи условия за живот, образование, здравеопазване и т.н.; трето – в рамките на възпроизводството на отношенията на собственост, общинската собственост способства за координиране и либерализиране на икономическите връзки, за икономическото развитие конкуренцията и пазарните отношения в общината.
b) Социална функция – състои се в удовлетворението на социалните потребности, социалната защита, социалната адаптация на населението на съответната община.
c) Управленска функция – изразява от една страна въздействието на държавни органи върху управлението на общинска собственост, а от друга – самоуправлението от местната администрация на общинска собственост.

Публична общинска собственост
Законът за общинската собственост регламентира различните дейности, осъществявани с общинска собственост. Същевременно този закон дава възможност да се разграничават двата вида общински вещи – публична и частна собственост.

Съгласно Закона за общинската собственост, публична общинска собственост са:
a)  Имотите и вещите, определени със закон;
b) Имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация;
c) Други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет.

Вещите – публична общинска собственост не могат да се придобиват по давност и да се отчуждават. Те могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон. Използването на вещите – публична общинска собственост може да стане по някои от следните начини:
a) Чрез управление от кметовете на общини, райони и кметства или кметски наместници на имотите, предназначени за осъществяване на функциите на местното самоуправление и местната администрация;
b) Чрез безвъзмездното предоставяне на останалите вещи – публична общинска собственост, за управление от юридически лица или звена на общинска бюджетна издръжка;
c) Чрез безвъзмездно предоставяне на ненужни на общината и юридически лица на общинска бюджетна издръжка вещи за управление от други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури;
d) Чрез концесия.

Частна общинска собственост
Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. Плодовете и приходите от имотите и вещите - публична общинска собственост, са частна собственост на общината.
Управлението на общинска собственост е цялостен, структуриран подход за дългосрочно управление на собствеността като инструмент за ефективно предоставяне на публични услуги и блага.

Принципи на управление
Съгласно нормативната рамка общинската собственост следва да се управлява в интерес на управлението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.
Основните принципи, които трябва да се спазват при управленито на тази собственост включват:
- Законосъобразност;
- Публичност;
- Целесъобразност;
- Обвързаност на управлението на общинската собственост с елементите на планирането на развитието на общината;
- Приоритет на обществения интерес.

Местната власт следва да прилага подход за управление на общинската собственост, който да осигурява: разглеждане на общинската собственост като общ ресурс; интегриране на капиталовите и приходните бюджетни стратегии с планиране на управлението на общинската собственост; съставяне на план за управление, обхващащ цялата собственост, включително публичната общинска собственост и собствеността, включваща общинската техническа инфраструктура; ясно определени функции и отговорности по управлението на общинската собственост и обезпечаването на тяхното навременно изпълнение с човешки, финансови и материални ресурси и др.

Ползите от ефективно управление на общинска собственост включват:
- Осигуряване на публични услуги чрез подобряване на експлоатацията на обектите, използвани за тяхното предоставяне;
- Гарантиране, че сградите и съоръженията съответстват на изискванията за предоставяне на публични услуги;
- Подобряване на устойчивостта чрез намаляване на енергийното потребление;
- Предоставяне на възможности за целево инвестиране;
- Предоставяне на ясни доказателства за експлоатационните качества на собствеността и постигането на предварително поставените цели;
- Повишаване стойността на собствеността;

Основната цел при управлението на общинската собственост е да се определи ролята на общината за осигуряване на подходящ стандарт за управлението на значимите имоти общинска собственост.

Основната роля на общината е свързана с осигуряването за гражданите на достъп до публични услуги, голяма част от които се предоставят чрез нейната недвижима собственост.
Ползите на гражданите от ефективното и качествено управление на общинската собственост включват предоставянето на услуги, съобразно техните нужди, минимизиране на разходите, високо ниво на функционалност, привличане на инвестиции, създаване на възможности за подкрепа и разкриване на нови услуги и дейности, там, където е необходимо.