20. Престъпления против мира

Устава на Международния военен съд в Нюрнберг първи дава легално определение на престъпленията против мира.

Чл. 6, б. „а” от устава на Международния военен съд в Нюрнберг, респективно чл. 5, б. „а” от устава на Международния военен съд за Далечния изток в Токио:
„Планиране, подготовка, ръководство, инициатива или водене на агресивна война или война в нарушение на международни договори, съглашения или участие в общ план или заговор за водене на агресивна война.”

В раздел II от обвинителния акт, депозиран пред Нюрнбергския военен съд, е развита формулировката на този текст. Според нея обвиняемите са участвали в планиране, подготовка и водене на агресивна война и война, която се явява в нарушение на конкретни международни договори, съглашения и други поети международни задължения.

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
Глава четиринадесета
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО
Раздел I

Престъпления против мира
Чл. 407. Който върши по какъвто и да е начин пропаганда за война, се наказва с лишаване от свобода до осем години.
Чл. 408. Който пряко или косвено, чрез печат, слово, радио или по друг начин се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва за подстрекателство към война с лишаване от свобода от три до десет години.
Чл. 409. Който планира, подготвя или води агресивна война, се наказва с лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години или с доживотен затвор без замяна.

Планиране, подготовка и водене на агресивна война.
- Планирането на агресивна война включва действия свързани с подготовка на военно-оперативни планове, преди започването на самата война.
- Подготовка на агресивна война – действия, насочени към осигуряването на благоприятни условия за провеждане на военни операции във всички направления. Подготовката може да бъде вътрешнополитическа (реорганизиране на държавния апарат; приемане на съответното законодателство), икономическа (засилване на военното производство), военна (увеличаване личния състав на армията, провеждане на учения и други).
- Водене на агресивна война – включва ръководенето на военните действия, както на централно ниво, така и надолу по йерархията.