19. Принципи на международното сътрудничество при разкриването, арестуването, екстрадирането и осъждането на виновните за военните престъпления и престъпленията против човечеството

Резолюция на Общото събрание на ООН 3074 (XXVIII) от 3.12.1973 г.
Вземайки предвид нуждата от приемане на мерки от международен характер, които да осигурят разкриването и осъждането на виновните за военни престъпления и престъпления против човечеството,

Разглеждайки предложените принципи за международно сътрудничество в разкриването, арестуването, екстрадирането и осъждането на виновните за военни престъпления и престъпления против човечеството.

Заявявайки, че се позовава на принципите и целите, изложени в Устава на Организацията на обединените нации, засягащи сътрудничеството между народите и запазването на международния мир и сигурност, формулира следните принципи на международно сътрудничество при разкриването, арестуването, екстрадирането и осъждането на виновните за военни престъпления и престъпления против човечеството:

1. Военните престъпления и престъпленията против човечеството, където и да са извършени ще бъдат обект на разследване, съответно лицата, заподозрени в извършване на такива престъпления, трябва да бъдат преследвани, арестувани, подведени под съдебна отговорност и ако се докаже вината им, осъдени.

2. Всяка държава има правото сама да съди собствените си граждани за военните престъпления и престъпленията против човечеството.

3. Държавите ще си сътрудничат двустранно и многостранно с оглед на спирането и предотвратяването на военните престъпления и престъпленията против човечеството и ще предприемат необходимите за тази цел вътрешноправни и международноправни мерки.

4. Държавите ще си сътрудничат в разкриването, арестуването и подвеждането под съдебна отговорност на лица, заподозрени в извършването на подобни престъпления и ако се докаже вината им, те ще бъдат осъждани.

5. Лица, против които има доказателства, че са извършили военни престъпления и престъпления против човечеството, ще бъдат подвеждани под съдебна отговорност и ако се докаже вината им - осъждани, като основно правило в държавите, където са извършени тези престъпления. Във връзка с това държавите ще си сътрудничат в екстрадирането на тези хора.

6. Държавите ще си сътрудничат в събирането на информация и доказателства, които ще спомогнат за подвеждането под съдебна отговорност на лицата, посочени по-горе в параграф 5, както и в размяната на такава информация.

7. В съответствие с член 1 от Декларацията за териториалното убежище от 14 декември 1967 година държавите не трябва да дават убежище на лица, за които има сериозни причини да се смята, че са извършили престъпления против мира, военни престъпления или престъпления против човечеството.

8. При сътрудничеството с оглед на разкриването, арестуването и екстрадирането на лица, за които има доказателства, че са извършили военни престъпления и престъпления против човечеството, а при доказване на вината и осъждането им, държавите трябва да действат в съответствие с разпоредбите на Устава на ООН и Декларацията за принципите на международното право, отнасящи се до приятелските отношения и сътрудничеството между държавите в съответствие с Устава на ООН.