19. Спогодби за класификации на изобретенията, марките и промишления дизайн.

Страсбургска Спогодба относно международната патентна класификация от 24.03.1971 ГОД. Ратифицирана със закон, приет от 38-мо Народно събрание на 12.07.2000 г. - ДВ, бр. 61 от 25.07.2000 г. Издадена от Патентно ведомство на Република България, обн., ДВ, бр. 65 от 24.07.2001 г., в сила от 27.11.2001 г.

Договарящите страни, като считат, че приемането на единна система за класификация на патенти, авторски свидетелства, полезни модели и свидетелства за полезност е от общ интерес и може да спомогне за установяването на по-тясно международно сътрудничество в областта на индустриалната собственост, както и да допринесе за хармонизацията на националните законодателства в тази област,като признават значението на Европейската конвенция за международна класификация на патенти за изобретения от 19 декември 1954 г., съгласно която Съветът на Европа учреди Международната класификация на патенти за изобретения,като отчитат универсалната стойност на тази класификация и нейното значение за всички страни - членки на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост,като отчитат значението на тази класификация за развиващите се страни за улесняване на достъпа им до непрекъснато увеличаващия се брой на модерните технологии,като вземат под внимание чл. 19 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., ревизирана в Брюксел на 14 декември 1900 г., във Вашингтон на 2 юни 1911 г., в Хага на 6 ноември 1925 г., в Лондон на 2 юни 1934 г., в Лисабон на 31 октомври 1958 г. и в Стокхолм на 14 юли 1967 г.,се споразумяха, както следва:

Член 1
Учредяване на Специален съюз. Приемане на международна класификация
Страните, за които се прилага тази спогодба, образуват Специален съюз и приемат обща класификация на патенти за изобретения, авторски свидетелства, полезни модели и свидетелства за полезност, която ще бъде известна като Международна патентна класификация (наричана по-нататък "класификацията").

Член 2
Определяне на класификацията
(1) (а) Класификацията се състои от:
1. текста, съставен съгласно разпоредбите на Европейската конвенция за Международната класификация на патенти за изобретения от 19 декември 1954 г. (наричана по-нататък "европейската конвенция"), който текст влезе в сила и беше публикуван от генералния секретар на Съвета на Европа на 1 септември 1968 г.;
2. измененията и допълненията, влезли в сила съгласно чл. 2, ал. 2 от парижката конвенция, преди влизането в сила на тази спогодба;
3. измененията и допълненията, направени след това в съответствие с чл. 5, които влизат в сила съгласно разпоредбите на чл. 6 .
(б) Упътването и бележките, включени в текста на класификацията, са неделима част от нея.
(2) (а) Текстът по ал. 1, буква "а", т. 1 е в два оригинални екземпляра, всеки от които на английски и френски език, като един от тях се депозира при откриването на тази спогодба за подписване при генералния секретар на Съвета на Европа, а другият - при генералния директор на Световната организация за интелектуална собственост (наричани по-нататък съответно "генералния директор" и "организацията"), учредена с Конвенцията от 14 юли 1967 г.
(б) Измененията съгласно ал. 1, буква "а", т. 2 се депозират в два оригинални екземпляра, всеки от които на английски и френски език, като единият екземпляр се депозира при генералния секретар на Съвета на Европа, а другият - при генералния директор.
(в) Измененията съгласно ал. 1, буква "а", т. 3 на този член се депозират само в един оригинален екземпляр на английски и френски език при генералния директор.