18. Международна закрила на интегралните схеми. Договор на СОИС.

Интегралните схеми - топология на интегралните схеми в международен план договор на Световната организация за интелектуална собственост за интегралните схеми /СОИС/

СОИС е специално учреждения в системата на ООН. Води началото си от международните секториати по Парижката конвенция и Бернската конвенция от края на ХІХ век.
Първоначално са формирани две бюра за управление на индустриалната собественост и авторските права.През 1993 г.тес е обединяват и полагат началото на организацията СОИС, със седалище Берн , а 1960 г. Женева.
В средата на ХХ век се ревизират някой административни клаузи относно структурата и управлението на СОИС. През 1974г.е подписано споразумение между СОИС и ООН съгласно , което организацията се превръща в специално ведомство по рекламната собственост към ООН.
Целта на СОИС е да съдейства за улесняване и трансфера на технологии, свързани с индустриалната собственост с цел ускоряване на икономическото развитие. Въз основа на сключвани споразумения се създават съюзи между държавите , членуващи в СОИС.

СОИС има следните функции:
1. Дейности по регистрация и съдействие между управителствено, сътрудничество при управление на ИС. Тази функция се използва с цел зачитане на ИС в с световен аспект и насърчаване на промишлено културното развитие. Във вр.с регистрацията се оказва съдействие на заявителите, притежаващи права върху ИС /съществуват национални и международни регистрации на ИС/.
България е член на световната организация от 1970г.
2. Междуправет.сътрудничество – целта е да се поддържа колекция от патенти /патент – документи/. Те представляват базо от данни върху , които се изготвят проучвания при регистрация на ИС.
3. Програмна дейност – изработва и приема споразумения в сферата на ИС.

Виж също и: Европейска директива от 1987 г за закрила на топологията на полупроводниковите изделия