13. Стадии на умишлена престъпна дейност в международното наказателно право

1. Приготовление по чл. 17 от НК
чл. 17, ал. 1 НК
„Приготовление е подготвянето на средства, намирането на съучастници и изобщо създаването на условия за извършване на намисленото престъпление, преди да е почнало неговото изпълнение.”
В международното наказателно право приготовлението поначало не се наказва. То е наказуемо само в изрично предвидени случаи от международни нормативни актове. В Наказателния кодекс се наказва приготовлението за водене на агресивна война (чл. 409, пр. 1 и 2 НК), приготовлението за геноцид (чл. 416, ал. 2 НК), приготовление за престъпление против сигурността на гражданската авиация (чл. 356 а, пр. 5 и 6 НК).

2. Опит по чл.18 НК
Приготовлението има наказателноправно значение дотолкова, доколкото деецът не е преминал в стадия на опита. Отговорността за приготовление е субсидиарна по отношение на опита. Легалната дефиниция е в чл. 18, ал. 1 НК:
„Опитът е започнатото изпълнение на умишлено престъпление, при което изпълнителното деяние не е довършено или макар и да е довършено, не са настъпили предвидените в закона и искани от дееца общественоопасни последици на това престъпление.”
По силата на чл. 25, т. 3, б. „f” от Римския статут на Международния наказателен съд, едно лице носи наказателна отговорност и подлежи на наказание за престъпление от компетентността на Съда, ако това лице:
„Извърши опит за такова престъпление, като пристъпи към действие и започне извършването му чрез важна стъпка, но престъплението не бъде извършено поради обстоятелства, независещи от намеренията на лицето. Ако обаче лицето се откаже от извършването на престъплението или по друг начин предотврати извършването му, то не носи наказателна отговорност и не подлежи на наказание по този статут за опит да извърши това престъпление, ако изцяло и доброволно се откаже от престъпната цел.”