9. Възлагане на делото на чуждестранен съд и мълчаливо учредяване компетентност на българския съд според Регламент 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела и според КМЧП.

1. Възлагане на делото на чуждестранен съд – изричен избор на компетентен съд
Изричният избор на компетентен съд може да има формата на самостоятелен договор, но на практика най-често се среща като клауза от друг основен договор.

1.1. За да бъде действителен този изричен избор трябва:
- споразумението за избор трябва да изразява действителната воля на страните по правоотношението
- поне една от страните трябва да има местожителство (седалище) на територията на държава-членка, като меродавен е момента на сключване на споразумението и една последваща промяна на местожителството няма да направи споразумението недействително
- избраният съд трябва да е на държава членка, ако страните подчинят спора на държава, не членка на ЕС, но тогава споразумението ще е извън обхвата на чл. 23 от Регламент 44/01.
- искът трябва да засяга отношение с международен елемент (различно местожителство на страните и т.н.

При сключването на споразумението за компетентен съд страните могат да решат дали то да обхваща вече възникналите искове или и бъдещи такива. Задължително в споразумението трябва да бъде определено конкретното правоотношение, за което същото се отнася – например за конкретен договор за продажба на вещ.

1.2. Формата на споразумението за избор – същото трябва да е писмено или доказано в писмен вид. Регламентът приравнява на писмено споразумение и всяко електронно съобщение, ако то осигурява траен запис на споразумение

1.3. Какво е изискването за съдържанието на избора?
- споразумението не може да засяга въпроси, които са предмет на изключителната компетентност, ако въпреки това те сключат споразумение, то ще е нищожно.
- споразумението трябва да се отнася до конкретно правоотношение, защото то не може да се отнася до всичките спорове между страните.

1.4. Какви са правните последици от споразумението за избор?
- то има пророгационен ефект, което означава, че то предоставя компетентност на посочения в него съд да разгледа делото между страните.
- то има дерогационен ефект, защото същото изключва международната компетентност на всеки друг съд, който би могъл да бъде компетентен по регламента, ако не съществуваше това споразумение.
- възможно е страните да не избират конкретен съд, а да изключат съдилищата на определена държава от кръга на компетентните органи.
- то има облигаторен ефект, защото е задължително за страните, ако не бъде отменено с последващо споразумение, изрично или мълчаливо.
- то има обективно действие, защото засяга правоотношението между страните и споровете между тях, както е уговорено.
- то поражда действие единствено между страните. Ако има промяна на страните при цесия или суброгация – клаузата за избор продължава да следва договора.
- когато основния договор е нищожен, клаузата за избор на съд е действителна.
Ако никоя от страните няма местоживеене в държава-членка, те пак могат да изберат съд, но избраният съд ще проверява действителността на споразумението по собственото си право.

1.5. Има възможност страните да изберат съд на трета държава. Този случаи не е уреден в Регламента и за да се прецени действителността на подобен избор - избраният съд ще я проверява съгласно собственото си МЧП.

2. Мълчаливо учредяване компетентност на българския съд
В чл. 24 от Регламента е предвиден и мълчаливия избор на страните – компетентен е този съд на държава- членка, пред който се яви ответника. Явяване = участие в процеса. Изрично се изключва възможността мълчаливият избор да се упражни върху искове, предмет на изключителна компетенция. Един мълчалив избор отменя предхождащия направен изричен избор. Ако ответникът се яви единствено за да оспори международната компетентност, това ще изключи мълчаливия избор. До кой момент може да се оспори международната компетентност се определя от процесуалното право на съда. Според КМЧП това става до приключване на първото заседание по делото. Мълчаливият избор може да се упражни и когато никоя от страните няма местожителство в държава-членка.