31. Законодателство на Народния блок в областта на стопанското и наказателното право

Правителството на Народния блок идва на власт 1931 г., и в условията на икономическа криза приема редица закони които имат за цел да облекчат последиците от кризата и да дадат възможност за развитие на икономиката. Един от тези закони е Закон за предпазен конкордат. Целта на закона е да се създадат условия, които да позволят на всеки неплатежоспособен или изпаднал в несъстоятелност длъжник да продължи своята стопанска дейност и в резултат на нея да възстанови плащанията си. Веднага насочвам и обръщам вниманието към ТЗ, частта за несъстоятелността, когато казах, че е недостатък това, че не дава възможности на длъжника да продължи своята дейност с цел да възстанови или изплати своите задължения. Фактически законът за предпазния конкордат, отменя дела за несъстоятелността в ТЗ, като дава възможност на търговеца да продължи своята дейност и оттам да възстанови плащанията си, фактически създава условия и гарантира и вземанията на кредитора, т.е. насочен е еднакво както към интересите на длъжниците, така и на кредиторите, а това от гледна точка на икономиката на страната означава, условия за развитие на производството и търговията. Според чл 1 на закона всеки търговец, който е спрял плащанията си или се намира в опасност да спре плащанията си, може да поиска от компетентния, в случая окръжния съд, откриването на производство за сключване на предпазен конкордат /откриване на производство!/. Това може да стане и след като е постъпило искане за обявяване на лицето в несъстоятелност, т.е. до първото заседание, преди да има окончателно решение по това искане. Искането за предпазен конкордат може да се направи както от самия търговец, така от наследниците му, но най-късно до една година след смъртта му. За откриването на производство за предпазен конкордат търговецът подава молба и тази молба има много важно съдържание. В нея трябва да каже дали до момента е искал такова производство, дали е получил отказ, или производството е приключило поради липса на актив. Най-важната част в молбата е предложението, което търговецът трябва да направи, за да покаже как ще обезпечи изпълнението на произтичащите от предпазния конкордат задължения /т.е. да направи един стопански план/. Законът дава право да се отсрочат плащанията на длъжника със или без опрощаване на лихвите. Когато отсрочката е до две години, трябва да има съдебно решение, при повече от 2 години се изисква съгласие и на кредиторите. Освен това законът дава право да се опростят част от дълговете като и тук се иска съгласието и решението на кредиторите. Законът поставя редица условия, които касаят преди всичко поведението на кредиторите – съгласие, вземане на решение с мнозинство, След откриване на производство по предпазен конкордат, засегнатите от него кредитори вече нямат право да предприемат никакви изпълнителни действия против длъжника, законът им е дал тази възможност предварително, иска тяхното съгласие и след като е получил това, и след като е открито производството кредиторите вече нямат право да предприемат никакви изпълнителни действия спрямо длъжника. Нещо повече ако са започнали подобни изпълнителни действия, но те не са приключили, те се спират. Все пак в интерес на кредиторите законът дава право през този период те да удовлетворяват своите вземания чрез насрещни вземания на длъжника. Законът предвижда с цел ефикасното действие на откриването на предпазния конкордат да са назначи едно доверено лице от съда, и неговите задачи са конкретно определени. Те са следните: да изучи истинското икономическо състояние на длъжника /да даде обективна реална оценка/, да следи как длъжника води своите стопански дела, да следи дали направените разходи не противоречат на изискванията на закона, даже и да се вижда че няма нужда от такова лице, съдът може да го назначи, като в случая законът поставя условието кредиторите да му заплащат. Дейността на това доверено лице се преустановява с прекратяване на производството до спиране на предпазния конкордат, а откритото производство се прекратява с решението за утвърждаване на предпазния конкордат. Решението се обнародва задължително в ДВ и така получава законна сила. С утвърждаването на предпазния конкордат фактически се отменят по право всички дейности върху собствеността на длъжника-търговец, той може да се разпорежда, да работи и по този начин да възстанови плащанията си и ликвидира задълженията си към търговците. Това накратко е съдържанието на закона за предпазния конкордат, който отменя главата за несъстоятелността от ТЗ и усилията на правителството в условията на икономическа криза, за да стимулира длъжника и той да възстанови плащанията си към длъжника. Правителството приема и други закони.