Полицейско право

Лекции по Полицейско право
Съдържание:

1. Предмет и система и източници на полицейското право.
2. Понятие за национална сигурност.
3. Обществен ред. Елементи на обществения ред.
4. Национална стратегия за противодействие на престъпността.
5. Държавна и обществена система за защита на националната сигурност. Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността.
6. Основни принципи на дейност на МВР.
7. Структура на МВР. Органи за управление
8. Понятие за полиция. Основни задачи и дейности. Видове.
9. ДАНС - задачи, дейност и структура.
10. --
11. Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" – задачи, дейност, правомощия на органите.
12. Главна дирекция "Криминална полиция".
13. "Охранителна полиция"- задачи, дейности, правомощия на органите.
14. Главна дирекция "Гранична полиция".
15. Главна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване".
16. Дирекция "Международни проекти".
17. Дирекция "Миграция".
18. Дирекция "Български документи за самоличност".
19. Специализирана дирекция "Оперативно-технически операции". Дирекция "Вътрешна сигурност".
20. --
21. Органи на полицията. Правомощия на полицейските органи.
22. Учебни заведения, медицински институт, научноизследователски и научноприложни институти.
23. Държавна служба в МВР. Статут на служителя от МВР. Изисквания за постъпване на работа в МВР.
24. Назначаване на държавна служба, преминаване на държавна служба и професионална подготовка на служителите на МВР.
25. Възнаграждения, материално и социално осигуряване на служителя от МВР. Работно време и отпуски.
26. Дисциплинарна и имуществена отговорност.
27. Полицейски мерки - обща характеристика и класификация. Същност на полицейското правомощие.
28. Полицейско разпореждане.
29. Полицейско предупреждение.
30. Полицейско сигнализиране.
31. Призоваване на лица.
32. Полицейска регистрация и идентификация.
33. Установяване на самоличност.
34. Задържане и отвеждане на лица.
35. Личен обиск. Обиск на превозни средства.
36. Временно изземване на вещи, за които има сигнал за издирване.
37. Полицейски проверки в помещения.
38. --
39. Прилагане на физическа сила и помощни средства.
40. Употреба на оръжие.
41. Настаняване в заведения за отрезняване и домове за временно настаняване на пълнолетни лица.
42. Принудителни административни мерки.
43. Особености на административно-наказателната дейност.
44. Охранителна дейност – обща характеристика и правомощия.
45. Оперативно-издирвателна дейност. Профилактика на правонарушенията.
46. Превенция на правонарушенията.
47. Информационна дейност.
48. Обслужващи функции на МВР.
49. Лицензионна и контролна дейност.
50. Взаимодействие на полицейските органи от системата на МВР с други органи на МВР, с държавни органи, с неправителствени организации и граждани.
51. Международно полицейско сътрудничество.
52. Национално централно бюро "Интерпол".
53. Национално звено Европол.