9. ДАНС - задачи, дейност и структура.

Задачи на ДАНС: Противоконституционна дейност - работи срещу нея, Опити за прилагане на сила - терористични актове, взривове, използване на други средства с определена цел, Опасност за политическа и икономическа сигурност, ДАНС работи при опасност от екологическа сигурност, Държавна тайна, Застрашаване на стратегически обекти - летища и други, Случай на международен тероризъм, търговия с оръжия и други, Противодействие на незаконното противодействие на наркотиците, Незаконни емиграционни процеси, Изготвя ежедневни доклади за пред народното събрание, ДАНС осигурява контраразузнавателна защита, Борба срещу прането на пари, Извършва контрол върху чужденците.

Държавна агенция "Национална сигурност" извършва дейност - наблюдение, -разкриване, противодействие и предотвратяване на замислени, подготвяни или осъществявани посегателства срещу националната сигурност, включително в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната. Агенцията организира и провежда оперативно-издирвателна и оперативно-техническа дейност за наблюдение и контрол на лица, обекти и дейности.

Органи на ДАНС и техните правомощия.
Органи на агенцията са държавните служители. При осъществяване на дейността си органите осъществяват наблюдение и контрол на лица, обекти и дейности, свързани с посегателства и заплахи за националната сигурност;прилагат и ползват разузнавателни способи и средства при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет; в рамките на своята компетентност прилагат и използват специални разузнавателни средства при условия и по ред, определени със Закона за специалните разузнавателни средства; организират прикриването на служители на агенцията и тяхната дейност при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона; събират, обработват, съхраняват и използват данни за проверка на факти, лица и обекти, свързани със сигурността на страната; получават информация от държавни органи;предоставят информация на органите на държавна власт и на местно самоуправление, на организации и на лица чрез председателя на агенцията.

Освен правомощията при осъществяване на дейността си по отношение сигурността на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия органите - осигуряват контраразузнавателни способности на българските контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на страната, и на националните формирования, предоставени като колективни отбранителни способности и за провеждане на операции на НАТО; имат достъп до поделения и обекти на Министерството на отбраната; получават пряко от командирите и началниците на поделения в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия необходимата информация за изпълнение на правомощията им за гарантиране на сигурността на въоръжените сили; осъществяват дейност по защита на класифицираната информация в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия съгласно Закона за защита на класифицираната информация; дават становища по решения, планове, материали и други, свързани със сигурността на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия; дават задължителни предписания при възникване на опасност за бойната готовност, информационната, икономическата и финансовата сигурност.

При осъществяване на дейността си органите предотвратяват и разкриват престъпления, свързани с възложените им с този закон функции. Органите на агенцията могат да задържат лице, което е нарушило охраната и пропускателния режим в района на охраняван обект на агенцията.

При предаване на задържаното лице на съответните полицейски органи се съставя протокол, който съдържа: собствено, бащино и фамилно име на съставителя и неговата длъжност; дата на съставяне на протокола; дата и място на задържането; описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето; собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес; обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива;собствено, бащино и фамилно име на свидетелите (ако има такива), ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания.

При изпълнение на правомощията си органите на агенцията имат право да носят оръжие - могат да използват оръжие като крайна мярка: при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие; след предупреждение на лице, извършващо или извършило престъпление от общ характер, ако то оказва съпротива или се опитва да избяга; ако лицето оказва съпротива или се опитва да избяга. След използване на оръжие органите изготвят доклад.

При изпълнение на служебните си задължения органите на агенцията могат да използват физическа сила и помощни средства, само ако те не могат да бъдат осъществени по друг начин при: противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане; задържане на лице, извършващо или извършило престъпление от общ характер, което не се подчинява или оказва съпротива; ако лицето оказва съпротива или се опитва да избяга. Помощните средства са: белезници; каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори; патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства; светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие. Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка и личността на правонарушителя.

Органите на агенцията могат да предупреждават устно или писмено лицата, за които има достатъчно данни да се предполага, че ще извършат престъпни или други действия, застрашаващи националната сигурност.

Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие на органите на агенцията при изпълнение на възложените им със закон правомощия. При изпълнение на служебните си задължения служителите на агенцията са неприкосновени и се намират под защитата на закона. Неприкосновеността се изразява в специалната защита на живота и здравето им.