8. Понятие за полиция. Основни задачи и дейности. Видове.

Понятие за полиция. 
Специализирана оперативно-издирвателна и охранителна служба на МВР за опазване на обществения ред, за предотвратяване, разкриване и участие в разследване на престъпността.

Има следните видове полицейски служби: охранителни, криминални, икономически, транспортни, пътна полиция, конвойна.

В изпълнение на задачите Националната полиция: организира и осъществява опазването на обществения ред; предотвратява и разкрива престъпления и други нарушения на обществения ред и участва в разследването на престъпления; защитава правата и свободите на гражданите и съдейства за упражняването им; опазва имуществата на гражданите, държавата, общините и организациите; организира и осъществява охраната на учреждения и обекти; контролира безопасността на движението по пътищата, техническата изправност на моторните превозни средства и организира извършването на регистрация на моторните превозни средства, на водачите на моторни превозни средства и на пътнотранспортните произшествия; разрешава и контролира дейностите с общоопасните средства; разрешава и контролира дейността на юридическите и физическите лица, извършващи охранителна дейност; издава документи за самоличност, разрешения за пребиваване на чужденци и осъществява административен контрол;издирва заподозрени, обвиняеми и подсъдими, укрили се от наказателно преследване, осъдени, отклонили се от изтърпяване на наказание, безследно изчезнали, както и други лица в предвидените от закона случаи; организира и осъществява дейност по конвоиране на лица в страната и в чужбина; съдейства и взема необходимите мерки за спазване на законите и разпорежданията на държавните органи; изследва и анализира причините и условията за състоянието на престъпността; събира, обработва, използва и предоставя информация за състоянието на обществения ред, борбата с престъпността и за безопасността на движението по пътищата;оказва методическо ръководство, помощ и контрол на териториалните звена по направлението на дейността; самостоятелно и съвместно с други служби и дирекции на министерството, както и с други държавни органи, овластени за това, провежда оперативни и други действия, свързани с опазване сигурността на страната;привлича граждани, които на доброволни начала да помагат за опазване на обществения ред, личното, държавното и кооперативното имущество; извършва превантивна дейност, като изучава и анализира причините и условията, благоприятстващи извършването на престъпления и други правонарушения, изпълнява сигнални функции по отношение на физически и юридически лица за отстраняване на тези причини;извършва действия по идентификация на лица; съвместно с органите на местната власт участва в създаването, функционирането и охраната на специални домове за настаняване на чужденци, подлежащи на принудително отвеждане до границите на Република България или на експулсиране; осъществява международно полицейско сътрудничество.

Полицейските органи от НС "Полиция" притежават следните правомощия: полицейско разпореждане, предупреждения, призовавания, проверка за удостоверения на самоличност, задържане, отвеждане, личен обиск, проверка на превозно средство и т.н.

При изпълняване на правомощията си могат да използват физическа сила, помощни превозни средства, оръжие.

Видовете полицейски служби.
Национални полицейски служби:
1. Национална служба "Полиция".
2. Национална служба "Борба с организираната престъпност".
З. Национална служба "Гранична полиция".
4. Национална служба "Жандармерия".