7. Структура на МВР. Органи за управление

Начело на МВР стои министър. Той е едноличен, централен орган на изпълнителната власт. Министърът е гражданско лице и представлява МВР. При осъществяване на своите правомощия министърът на вътрешните работи се подпомага от заместник-министри и генерален комисар на МВР. При изпълнение на функциите си министърът на вътрешните работи се подпомага от политически кабинет, който има съвещателни и консултативни функции. В състава му влизат зам. министрите, началника на кабинета, парламентарния секретари директора на дирекцията за връзки с обществеността на МВР.

Главния секретар е висшата професионална длъжност в МВР. Главния секретар на МВР ръководи дейността на главните и областните дирекции. На негово подчинение са дирекция „Международно оператевно сътрудничество” и Специализирания отряд за борба с тероризма.

Основни структурни звена в МВР.
Министерството на вътрешните работи се състои от :
- Главни дирекции;
- Областни дирекции "Полиция".
Освен главните дирекции има самостоятелни, специализирани и административни дирекции, учебни заведения, институти и два отряда: специализиран отряд за борба с тероризма и специализиран авиационен отряд.

1. Главни дирекции.
Главните дирекции на МВР са:
- ГД "Борба с организираната престъпност" е предназначена за борба с организираната престъпност осъществявана от национални и международни престъпни групи.
- ГД "Национална полицияя" - състои се от: дирекция „ Криминална полиция” , дирекция „ Охранителна полиция” и отдел „Транспортна полиция”.
- ГД "Гранична полиция" - в Главна дирекция “Гранична полиция” се създават териториални звена- регионални дирекции на гранична полиция, които се ръководят от директора. Те не се включват в структурата на областните дирекции на МВР.

В Главните дирекция могат да се създават и отдели, сектори и други звена от по нисък ранг в зависимост от задачите и дейността.
- ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" – в Главната дирекция могат да се създават отдели, сектори и други звена от по нисък ранг в зависимост от задачите и дейността. В структурата на главната дирекция влиза и дирекция гражданска защита. Министърът на вътрешните работи утвърждава организационната структура на дирекцията, създава, изменя и закрива щата.

2. Областни дирекции "Полиция" – те се създават и закриват от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи. Областните дирекции на МВР са юридически лица. Министърът на вътрешните работи може да създава и закрива районни управления в областните дирекции на МВР. Те се ръководят от директори.

- Специализирана дирекция “Оперативни технически операции” - в специализираната дирекция могат да се създават отдели, сектори и други звена от по нисък ранг в зависимост от задачите и дейността. Към дирекцията се създават и териториални звена, които се ръководят от директора на специализираната дирекция. Териториалните звена не се включват в структурата на ОДП.

- Дирекция “Вътрешна сигурност” - в дирекцията се създават отдели, сектори и други звена от по нисък ранг в зависимост от задачите и дейността. Министърът на вътрешните работи утвърждава организационната структура на дирекцията, създава, изменя и закрива щата.

- Специализираните административни дирекции. Това са:
- Дирекция “Инспекторат”
- Дирекция “Стратегическо планиране, информация и анализ”
- Дирекция “Човешки ресурси”
- Дирекция “Правно-нормативна дейност”
- Дирекция “Европейски съюз и международно сътрудничество”
- Дирекция “Планиране и управление на бюджета”
- Дирекция “Комуникационни и информационни системи”
- Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността”
- Дирекция “Информация и архив”
- Дирекция “Административно обслужване”
- Дирекция “Управление на собствеността и социални дейности”
- Дирекция “Финансово-контролна дейност”
- Дирекция “Доставки”
- Дирекция “Международни проекти”
- Дирекция “Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка”

-‘ Академията на МВР - академията на МВР е висше училище, създадено с решение на Народното събрание. Академията на МВР е юридическо лице. Устройството и дейността на Академията на МВР се определят с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.

-’ Медицинският институт на МВР - представлява лечебно заведение по Закона за лечебните заведения. Медицинският институт на МВР е научноизследователски и научно-приложен институт за осъществяване на дейността по здравеопазването в МВР. Той е юридическо лице.
“ научноизследователските и научно-приложните институти – те се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи. Устройството и дейността на институтите се определят с правилници, утвърдени от министъра на вътрешните работи.

В закона за МВР е оказано, че с правилника за прилагане на закона за МВР могат да се създават структури, които да подпомагат осъществяването на дейностите на МВР.

- Полицията е специализирана оперативно-издирвателна и охранителна служба. Полиция произлиза от латинското найминование ,,полис” и означава град – градско управление. Полицейската дейност е дейност на специализирани органи за поддържането на реда в населеното място. Съществуват няколко полицейски системи – централизирана и децентрализирана.

Основните задачи на полицията са:
- опазване на обществения ред;
- предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления;
- противодействие на престъпната дейност на местни и транснационални престъпни групи или организации;
- охрана на държавната граница и контрол за спазването на граничния режим, противодействие на незаконната миграция и трафика на хора;
- предотвратяване на терористични действия и неутрализиране на терористични и диверсионни групи;
- защита и охрана на стратегически и особено важни обекти;
- административен контрол върху пребиваването на чужденци в Република България.