6. Основни принципи на дейност на МВР.

Основни принципи на дейност на МВР. Чл. 4:
1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които
Република България е страна;
2. зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното
достойнство;
3. централизъм в организацията и управлението;
4. публичност;
5. конспиративност при съчетание на гласни и негласни методи и средства в
определените от закон случаи;
6. сътрудничество с гражданите.

Министерството на вътрешните работи осъществява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с другите органи на държавната власт, органите на местното самоуправление, както и с гражданите и юридическите лица. Редът за осъществяване на взаимодействието се определя от министъра на вътрешните работи.

Служителите на МВР при изпълнение на служебните си задължения са физически неприкосновени и се ползват с особената закрила на закона.

Основни задачи на МВР. Чл. 6:
1. защита на националната сигурност;
2. противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;
3. защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот, здраве
и имущество;
4. осигуряване на разследване на престъпления;
5. защита при бедствия;
6. осигуряване достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);
7. осигуряване на пожарна безопасност, извършване на пожарогасителна и спасителна дейност при пожари и извънредни ситуации;
8. граничен контрол и охрана на държавната граница;
9. защита от тероризъм;
10. информационно осигуряване на министерството и органите на държавна власт;
11. оказване на съдействие на други държавни органи;
12. международно сътрудничество;
13. предоставяне на административни услуги и осъществяване на контролна
дейност.

Основни дейности /функции/ на МВР. Чл. 7:
1. събиране, анализ и оценка на информация, прогнозиране и разработване на
стратегически насоки, свързани с националната сигурност;
2. предотвратяване на насилствена промяна на конституционно установения ред в
Република България;
3. противодействие на престъпността чрез разкриване и разследване на престъпления
по предвидения със закон ред;
4. превантивна дейност;
5. опазване на обществения ред;
6. осъществяване на граничен контрол и охрана на държавната граница чрез гранични проверки и наблюдение;
7. охрана на стратегически и особено важни обекти;
8. предотвратяване на терористични действия;
9. защита при бедствия, подпомагане и възстановяване, ресурсно осигуряване и приемане на помощи по ред, определен със закон;
10. координация на действията на единната спасителна система съгласно Закона за защита при бедствия;
11. приемане, обработка и регистриране на спешни повиквания към ЕЕН 112 и обмен на информация със службите за спешно реагиране;
12. държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и спасителна дейност при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
13. контрол по изпълнението и прилагането на превантивни мерки за защита по пожарогасителната и спасителната дейност;
14. осъществяване на оперативно-издирвателна дейност;
15. осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства и използване и съхраняване на данните, придобити чрез тях;
16. придобиване, анализиране и съхраняване на информация, включително обработване на лични данни, и предоставянето й в предвидените със закон случаи;
17. изграждане на информационни фондове и информационни системи и управление на информационната дейност;
18. осигуряване на специални съобщителни средства за държавни органи;
19. лицензиране и контрол над дейности, предвидени със закон;
21. контрол върху режима за пребиваване на чужденците и противодействие на незаконната миграция;
22. издаване на български лични документи и контрол върху ползването им;
23. контрол върху безопасността на движението по пътищата, техническата изправност на моторните превозни средства и регистрацията им;
24. конвойна дейност;
25. осъществяване на сътрудничество с други държавни и международни органи и организации;
26. прилагане на принудителни административни мерки;
27. приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация;
28. административнонаказателна дейност.

Други дейности на МВР могат да се възлагат само със закон.

Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие и да спазват разпорежданията на органите на МВР, издадени при или по повод осъществяване на определените им със закон дейности.