52. Национално централно бюро "Интерпол".

Национално централно бюро “Интерпол” / международна правоохранителна организация на криминалната полиция, координираща международното сътрудничество на полицейските органи /учреждения/ в различните страни в борбата с криминалната престъпност./ Интерпол (INTERPOL) е международна организация на криминалната полиция със 187 страни членки. Основната цел на ИНТЕРПОЛ е вазаимодействие и подпомагане на нейните членове в борбата с престъпността - корупция, тероризъм, наркотрафик, подправка на парични знаци (фалшификация на пари) и електронни банкови карти, престъпления против личността, престъпления против собствеността, нелегална търговия с огнестрелни оръжия и материали с двойно предназначение, от които може да се създаде оръжие за масово унищожение, кражба и незаконна търговия на произведения на изкуството, компютърни престъпления и т.н.

Интерпол се състои от следните структурни звена:
- Генерална асамблея (събрание) - Тя е най-висшият управляващ орган на организацията. Като такъв Генералната асамблея има всички ръководни функции. Приема работни програми, принципни и общи мерки, утвърждава разпоредби, приема препоръки, както и решения за съвместна дейност с други сродни организации. Тя се събира един път годишно. Демократичният принцип е, че решенията, освен тези в изрично предвидените случаи, се взимат с обикновено мнозинство. В Генералната асамблея всяка държава-членка е представена с един глас.

- Изпълнителен комитет, който се състои от 13 члена, избрани от Генералната асамблея, които включват президента, трима вице-президенти и девет делегата, покриващи четири региона.

- Генерален секретариат, който се намира в Лион, Франция — той работи 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Има 6 регионални офиса - по един на всеки континент.

- Национални централни бюра (НЦБ) - Всяка държава, която членува в МОКП (Интерпол) изгражда на своята територия НЦБ. Основната функция на бюрата е координация на взаимодействието и обмена на информация между държавите членки на организацията и Генералния секретариат. Всяко бюро изгражда и подържа собствени информационни фондове.

Съветници - Това са експерти с чисто консултативни функции