51. Международно полицейско сътрудничество.

Международно полицейско сътрудничество.
Първо ниво е сътрудничество по линия на ООН (световно) - взимане на световни мерки за предотвратяване на конфликти. Имало е 12 конгреса за възстановяването на ООН до момента. Кооптиран член на ООН е Интерпол, създаден е през 1923 година. България се присъединява през 1925 година. 186 държави са членки на Интерпол. Първият конгрес е бил във Виена. Централата й е в Лион, Франция. Интерпол няма специални агенти, тя е една огромна база данни, финансира се от вноски на страните-членки. Основното й направление е международно издирване.

ЕВРОПОЛ, ИНТЕРПОЛ, ДМОПС, сътрудничество с ОЛАФ – за борба с измамите, борба срещу източване на средства от еврофондове; закон за екстрадиция и европейска заповед за арест.

Международни договори за полицейска взаимопомощ.
ЕВРОПЕЙСКА СЕКЦИЯ НА МВР - ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО: Гарантирането на сигурността на гражданите е един от основните приоритети на Съюза. Това означава както практически, така и законодателни оръжия за препятстване на организираните престъпници – нарко-барони, трафиканти на хора, перачи на пари или дори терористи – да експлоатират свободите, които създава Европейският съюз. На практическия фронт има по-голямо сътрудничество между националните полиции, особено в рамките на EUROPOL. С помощта на мощни компютърни бази данни този координационен център, намиращ се в Хага, събира, анализира и споделя информацията за криминалните дейности.

Понастоящем полицейското сътрудничество се основава на:
• Закона за Министерството на вътрешните работи и Правилника за прилагането му;
• Закона за митниците;
• Наказателния кодекс;
• Двустранни международни споразумения.
В областта на полицейското сътрудничество България е сключила 33 споразумения за полицейско сътрудничество с европейски страни (страни-членки, присъединяващи се страни, страни-кандидатки и други), две тристранни и две многостранни споразумения.

Едно от главните достижения в тази област беше подписването на споразумение за сътрудничество между България и ЕВРОПОЛ през юни 2003г. Споразумението ще улесни по-широките контакти на българските полицейски служби с правоприлагащите агенции в държавите-членки на ЕС, както и тяхната по-ефективна работа.

Министерството на вътрешните работи е създало мрежа от офицери за връзка в Рим, Прага, Скопие, Москва, Мадрид, Берлин, Варшава, Париж, ЕВРОПОЛ, както и с Букурещ в Центъра за на инициативата за сътрудничество в Централна и Източна Европа. През 2002 г. Министерството на вътрешните работи създаде служба за международно оперативно полицейско сътрудничество, наречена Национална точка за контакт. Службата включва дежурни екипи, които поддържат 24-часова връзка с националните точки за контакт в държавите-членки на ЕС, Генералния секретариат на ЕВРОПОЛ и всички правоохранителни агенции в България.

От 2002 година насам България изпълнява Националната стратегия за борба с престъпността и програмата за прилагането й, които определят приоритетите на агенциите за прилагане на закона. Основните приоритети в двата документа са по нататъшно хармонизиране на националното законодателство с това на ЕС; подобряване на координацията и взаимодействието между законодателната и съдебната власт, местното управление и представителите на гражданското общество; увеличаване на институционалните и административни възможности на агенциите за изпълнение на закона; превенцията като основен инструмент за ограничаване на престъпността; увеличаване възможностите на държавата да ограничи социалните и икономически източници на престъпност.

През декември 2002 г. започна подготовката за създаване на Единна информационна система за борба с престъпността. Очаква се тази система да улесни сътрудничеството между правораздавателните органи посредством бърз обмен на информация и да осигурява информация за хода на наказателните дела и изпълнителните органи чрез бърз обмен на данни и да осигури информация за хода на наказателните дела и изпълнението на присъдите.

С приемането на нова стратегия и план за действие за борба с престъпността, България направи важна крачка при разрешаването на проблемна област чрез разработване на дългосрочна визия с ясно определени приоритети, обосновани от стратегически подход.

Дирекция "Международно оперативно полицейско сътрудничество" вМВР, включва:
1. Национално централно бюро “Интерпол”
2. Национално звено Европол