50. Взаимодействие на полицейските органи от системата на МВР с други органи на МВР, с държавни органи, с неправителствени организации и граждани.

Чл. 5. (1) Министерството на вътрешните работи осъществява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с другите органи на държавната власт, органите на местното самоуправление, както и с гражданите и юридическите лица.
(2) Редът за осъществяване на взаимодействието по ал. 1 се определя от министъра на вътрешните работи.
Чл. 8а. Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие и да спазват разпорежданията на органите на МВР, издадени при или по повод осъществяване на определените им със закон дейности.

- Координация-взаимодействие при изпълнителите на УР представлява активно делово сътрудничество между или повече органи,чиито интерес или цели са общи или почти съвпадат както съвпадат и техните действия по време и място за изпълнение на конкретна задача. При организиране на самото взаимодействие трябва да се отдели достатъчно време за установяването и фиксирането на правата и задълженията на участващите страни. В зависимост от това дали се осъществяват в рамките на една служба или между различни такива взаимодействието бива вътрешно и външно.
Координацията е съгласуване на действията на изпълнителите по време, място и цели. Тя винаги се осъществява от висшестоящите органи и може да бъде предварителна, планова или договорна или текуща т.е координация в хода на изпълнение на УР