5. Държавна и обществена система за защита на националната сигурност. Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността.

В страната е създадена по законен път държавна и обществена система за управление на: националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на обществения ред. Конституцията дава правомощия на органите изпълняващи тези функции. От чл. 8 на Конституцията разбираме, че държавната власт се дели на законодателна, изпълнителна и съдебна. Това означава, че тези три власти имат правомощия в тези области – по защитата на националната сигурност, по противодействието на престъпността и по опазването на обществения ред.

Законодателната власт приема законите, приема решения, ратифицира международни актове, които имат важно значение. Народното събрание приема още докладите на Министерския съвет, съветите за сигурност и прави ежегоден доклад на министър-председателя и дава становище по него, свързани с националната сигурност и опазване на обществения ред.
Народното събрание определя ресурсите, бюджета за националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на обществения ред. Изпълнителната власт.

Съгласно Конституцията и закона най висшия орган на изпълнителната власт е Министерския съвет. Той приема подзаконови актове под формата на наредби, правилници и инструкции. Съгласно Конституцията той отговаря пряко за обществения ред и опазването на законите на страната. Министър-председателя е едноличен висш орган на изпълнителната власт, който разполага с определени правомощия. Той ръководи Министерския съвет, назначава заместник-министрите.

Към изпълнителната власт влизат и Кметовете на населени места. Те отговарят за поддържането на обществения ред и имат право да дават задължителни разпореждания по въпросите на реда до органите на полицията.

Президента. Към президента има консултативен съвет по национална сигурност, който има конкретни правомощия по тези въпроси и е съвещателен орган. Към този съвет се намира президентската администрация. Той е главнокомандващ на въоръжените сили на Република България, назначава, освобождава и повишава в по високи звания висшия команден състав от въоръжените сили и от МВР. Чрез медиите се прави коректив на властта. Чрез тях се прави още пропаганда и агетация.

В държавно обществената система участват и органите за местно самоуправлание –общинските съвети. Те вземат решения за решаването на проблемите на престъпността на местно ниво, приемат наредби за обществения ред в населените места, финансират и подпомагат местните комисии за борба с престъпността и опазване на обществения ред.

В обществената система за опазване на националната сигурност формирането на държавната политика влизат гражданите и техните организации, които са потребители на системата за национална сигурност и същевременно участват активно според своите възможности в нейното функциониране. Държавата осигурява възможната прозрачност на системата към гражданите и съдейства за развитието на капацитета на гражданското общество за осъществяване на дейности в интерес на националната сигурност.