49. Лицензионна и контролна дейност.

В широк смисъл обхваща контролната дейност на всички държавни, обществени, партийни, синдикални и други организации, както и на отделни лица.
В тесен смисъл контролът на всички държавни структури, които имат отношение към дейността за опазване на обществения ред и противодействие на престъпността.

Контролът е съвкупност от действия, организация и процедури вътре в системата или извън нея. Контролът е средство за информация относно състоянието между резултатите от обществената дейност и набелязаните цели. На ниво гражданско общество е изградена система за контрол на дейността на служителите от националната служба "Полиция". Включва следните разновидности на контрол: парламентарен; контрол на съдебната власт; непосредствен контрол на гражданите