48. Обслужващи функции на МВР.

Полицейските органи издават разрешения и удостоверителни документи в случаите и по реда, предвидени в закона или друг нормативен акт. За издаваните разрешения и удостоверителни документи се събират такси в размер определен от министерския съвет.
Отказите за издаване на разрешения и удостоверителен документ се обжалват по ред на административнопроцесуалния кодекс.

За охрана на обекти от полицейски органи може да се сключат договори между МВР и заинтересованите лица.З а опазване на обществения ред, охраната на обекти, безопасността на движение и осъществяване на контролната и административнонаказателната дейност на органите на месното самоуправление към общините в Република България могат да се изграждат звена "общинска полиция" извън утвърдена щатна численост на МВР по ред. Контролът и методическото ръководство върху дейността на звената "общинска полиция" се осъществява от съответните областни дирекции и районни управления на МВР.