47. Информационна дейност.

Чл. 152. (1) Информационната дейност е дейност по събиране, обработване,
систематизиране, съхраняване, анализиране, използване и предоставяне на информация на потребителите от МВР, на държавни органи, организации, юридически лица и граждани съобразно функционалната компетентност на МВР.
(2) За изпълнение на задачите и дейностите по този закон основните структури по чл. 9 могат да събират и лични данни.
Чл. 153. (1) Информационната дейност се основава на информация, отразена или
подлежаща на отразяване в информационните носители, изготвени от органите на МВР.
(2) Информационната дейност се основава и на информация от информационните
носители, изготвени и предоставени от други държавни органи, организации, юридически
лица и граждани, както и от специализираните служби на чужди държави, с които Република
България има подписани спогодби за сътрудничество.
(3) Информационната дейност се основава и на данни, въведени вШИС от държавите - членки наШенгенското пространство. Чл. 154. Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.
Чл. 155. Информационната дейност се основава на следните принципи:
1. законосъобразност;
2. обективност, пълнота и своевременност;
3. достъпност по установения в закона ред;
4. организационна и икономическа целесъобразност;
5. съчетаване на централизъм и децентрализъм при съхраняването и ползването й;
6. информационно взаимодействие и задължение за информиране на структурите на МВР съобразно функциите им;
7. защита на информацията, документите и другите средства за работа с тях и на
информационните носители;
8. възможност за интегриране в информационни фондове и между тях при отчитане
спецификата на дейност;
9. защита на личните данни на гражданите при тяхното обработване;
10. взаимодействие и обмен на информация с компетентните структури на Европейския съюз и държавите - членки на Европейския съюз и на Шенгенското пространство.
Чл. 156. Основните цели на информационната дейност са свързани с информационното осигуряване на:
1. нуждите на МВР;
2. вътрешноведомствения и парламентарния контрол върху информационната
дейност на МВР;
3. органите на държавната власт и на местното самоуправление в областта на
сигурността и обществения ред;
4. външни потребители.
Чл. 157. (1) Забранява се събирането на информация за гражданите единствено по
расов признак или етнически произход, за политически, религиозни и философски убеждения, за членство в политически партии, организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и относно здравето или сексуалния им живот.
Чл. 159. (1) В МВР се изграждат информационни фондове и звена за събиране,
обработване, систематизиране, съхраняване, анализиране, изготвяне и предоставяне на
информация.
(2) В информационните фондове на МВР могат да се обработват лични данни. При
обработване на лични данни, свързано с дейностите по защита на националната сигурност и
противодействие на престъпността, органите на МВР:
1. не искат съгласието на физическото лице;
2. не информират физическото лице преди и по време на обработването на личните му
данни;
3. не предоставят лични данни на трети лица;
4. съхраняват данните и след приключване на обработката им в срокове, определени
от администратора на личните данни.
(3) В информационните фондове на МВР могат да се обработват и лични данни,
обработвани от други органи, като данните, получени по този начин, не могат да се използват
за други цели освен за защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и
противодействие на престъпността. Тези данни не се препредават.
(5) Личните данни по ал. 2 и 3 се заличават, ако вече не съществува причина за
тяхното запазване съгласно закона или в изпълнение на съдебен акт.
(7) Личните данни от информационните фондове могат да се предоставят само на
органите за защита на националната сигурност и обществения ред, както и на органите на
съдебната власт за нуждите на конкретно наказателно дело.
(8) Данните по ал. 7 могат да се предоставят и на чуждестранни полицейски органи по
силата на международен договор, по който Република България е страна.
Чл. 160. (1) Данните от полицейската регистрация на лицата се използват само за
предотвратяване и разкриване на престъпления или за дейности, свързани със защитата на
националната сигурност и обществения ред.
(2) Полицейската регистрация се снема въз основа на писмена заповед на
администратора на лични данни или на оправомощени от него длъжностни лица служебно
или след писмено мотивирано искане на регистрирания, когато:
1. е извършена в нарушение на закона;
2. наказателното производство е прекратено, с изключение на случаите по чл. 24, ал. 3
от Наказателно-процесуалния кодекс;
3. е влязла в сила оправдателна присъда;
4. лицето е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно
наказание;
5. лицето е починало; в този случай искането може да се направи от неговите
наследници.
Чл. 161. (1) Информационните фондове се изграждат при съответните структури на МВР съобразно функционалната им компетентност.
Чл. 162. (1) Информационната дейност в МВР се ръководи от министъра на вътрешните работи.
(2) Заместник-министрите и главният секретар на МВР ръководят дейността по ал. 1 съобразно
възложените им функции по управление.
(3) Непосредствената организация и ръководство на информационната дейност се осъществяват от директорите на главните, областните, специализираните административни дирекции, специализираната дирекция "Оперативни технически операции" и дирекция "Вътрешна сигурност", подпомагани от специализираните информационни звена.
Чл. 163. (1) Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на
личните данни е министърът на вътрешните работи, който възлага обработката на лични
данни на определени от него длъжностни лица.