46. Превенция на правонарушенията.

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ
Чл. 149. Органите на МВР осъществяват обща и индивидуална превантивна дейност
на правонарушенията, като при необходимост издават разпореждания до държавни органи,
организации, юридически лица и граждани.
Чл. 150. (1) В изпълнение на функциите по чл. 149 министърът на вътрешните работи по предложение на директорите на главните, областните, специализираните административни дирекции, специализираната дирекция "Оперативни технически операции" и на дирекция "Вътрешна сигурност" издава писмени заповеди за въвеждане на временни ограничения за извършване на дейности, ако те застрашават националната сигурност или обществения ред.
(2) Заповедите по ал. 1 се издават:
1. за предотвратяване извършването на престъпления или нарушения на обществения
ред на определени обществени места;
2. при безредици или при непосредствена опасност от възникването им;
4. при провеждане на карантинни мероприятия по предложение на здравните органи.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат при стачки, събрания, митинги и
манифестации, провеждани по установения ред.
(4) За заповедите по ал. 1 се уведомява незабавно кметът на общината или кметът на
кметство. Заповедите се разгласяват чрез средствата за масово осведомяване или по друг
подходящ начин.
(5) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват от засегнатите лица и организации в 7-
дневен срок чрез министъра на вътрешните работи пред Върховния административен съд.
Министърът на вътрешните работи може да отмени заповедта си в срок до 24 часа от
получаване на жалбата, а ако не намери основания за това, я изпраща незабавно в съда. Съдът
разглежда жалбата в открито заседание и се произнася в тридневен срок от нейното
постъпване.