44. Охранителна дейност – обща характеристика и правомощия.

Областните дирекции "Полиция" могат да сключват договори с лицата, осъществяващи дейност по Закона за частната охранителна дейност, за извършване на:
1. охранително обследване на обектите;
2. обучение на служителите от звената за самоохрана.

Наредба №14, гл. 1, чл. 1 определят се условията и редът за издаване на разрешение за извършване на дейности по охрана на физически и юридически лица.

Чл. 2 издават се разрешения за извършване на следните видове дейности:
1. Охрана на физически лица и тяхното имущество,
2. Охрана на имуществото на юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти;
3.Охрана на физически лица и на тяхното имущество от противозаконни посегателства и пресичането на тези посегателства.

Разрешенията за съществуване на дейност по чл. 2 се издават от съответните началници на служба "Полиция", където е регистрирано физическото или юридическото лице.
Разрешението за осъществяването на дейност по охрана се осъществява чрез молба по установен ред. Молбата се подава до териториалния началник на служба "Полиция".