43. Особености на административно-наказателната дейност.

Адм производство по ЗАНН. Констатира се наруш, акт, нак постановление. Нак постановление – сроковете на обжалването текат от момента на връчването му. 6мес срок за обжалване.
Чл. 268. За предотвратяване и преустановяване на нарушенията, свързани с
изпълнението на задълженията по този закон, както и за отстраняване на негативните
последици от тях, министърът на вътрешните работи или оправомощени от него длъжностни
лица могат да спират строителството, въвеждането в експлоатация и използването на обекти,
инсталации, уреди и съоръжения, както и да спират други дейности, които създават опасност
за националната сигурност и обществения ред, за възникването на пожари и производствени
аварии.
Чл. 269. (1) Заповедта за налагане на принудителни административни мерки се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение, освен ако съдът не постанови друго.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 270. (1) Който не изпълни разпореждане на орган на МВР, направено в изпълнение на функциите му, ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 500 лв. (2) За маловажни нарушения органите на МВР налагат глоба до 50 лв.
Чл. 271. (1) Който без уважителни причини не се яви в местата по чл. 60, ал. 1, след като е редовно призован, се наказва с глоба до 100 лв.
(2) При повторно неявяване без уважителни причини глобата е от 100 до 200 лв.
Чл. 272. Който при условията на глава седма, раздел II без уважителни причини не предостави на орган на МВР превозно или съобщително средство, се наказва с глоба от 100 до 200 лв.
Чл. 273. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008
г.) Който не изпълни писмените разпореждания по чл. 91б и заповедите по чл. 268, се наказва
с глоба от 200 до 500 лв.
Чл. 274. (1) Физически лица, които извършват дейности по чл. 91е без разрешение, се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв.
(2) За нарушение по ал. 1 на търговците се налага имуществена санкция в размер от
10 000 до 50 000 лв.
(3) При повторност на нарушенията лицата по ал. 1 се наказват с глоба от 10 000 до 20
000 лв., а по ал. 2 - с имуществена санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв.
Чл. 275. (1) Който противозаконно пречи на орган на МВР да изпълнява функциите си, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако извършеното не съставлява престъпление.
(2) Който противозаконно наруши физическата неприкосновеност на служител на МВР при изпълнение на служебните му задължения, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако извършеното не съставлява престъпление.
Чл. 279. Ръководителите на държавни органи, организации и юридически лица и
гражданите, които виновно не са изпълнили задълженията, предвидени в този закон или в
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказват с глоба от 200 до 2000 лв.
Чл. 280. (1) За нарушение на чл. 175, ал. 4 на юридическите лица и едноличните
търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.
(2) При повторност на нарушенията по ал. 1 на юридическите лица и едноличните
търговци се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.
(3) Вещите, които са послужили за извършване на административно нарушение или
които са били предмет на нарушение по ал. 1 и 2, независимо чия собственост са, се отнемат в
полза на държавата.
Чл. 281. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на МВР.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи или
от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.