40. Употреба на оръжие.

Само в случаите когато са изчерпани всички други възможности или употребата е неизбежна. По два начина:без предупреждение при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие- при освобождаване на заложници и отвлечени лица. С предупреждение: при задържане на лице извършващо или извършило престъпление от общ характер- при предотвратяване бягство на лице, задържано по съответния ред за извършено престъпление от общ характер. Пази се живота и здравето на лицето и не се застрашава здравето и живота на други лица. След използване се оказва до лекарска помощ на пострадалото лице, да се респектира, уведомява се медицински екип и се уведомява СОГ. Съставя се доклад. На държавната граница: без предупреждение- при въоръжено нападение срещу тях и срещу лица оказали въоръжена съпротива. При операции – служебно оръжие, само лично зачисленото му оръжие.
Чл. 74. (1) Полицейските органи могат да използват оръжие като крайна мярка:
1. при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие;
2. при освобождаване на заложници и отвлечени лица;
3. след предупреждение при задържане на лице, извършващо или извършило престъпление от общ характер, ако то оказва съпротива или се опитва да избяга;
4. след предупреждение за предотвратяване бягство на лице, задържано по съответния
ред за извършено престъпление от общ характер.
(2) При използване на оръжие полицейските органи са длъжни по възможност да пазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на
други лица.
(3) Полицейските органи могат да употребяват оръжие без предупреждение при осъществяване на граничното наблюдение:
1. при въоръжено нападение срещу тях;
2. срещу лица, оказали въоръжена съпротива.
(4) При осъществяване на граничното наблюдение в пределите на вътрешните морски води и териториалното море на Република България полицейските органи имат право да употребяват оръжие в случаите, предвидени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(5) След използване на оръжие полицейските органи изготвят доклад.