39. Прилагане на физическа сила и помощни средства.

/белезници, палки, химически вещества, стоп патрони /
Чл. 72. (1) При изпълнение на служебните си задължения полицейските органи могат
да използват физическа сила и помощни средства само ако те не могат да бъдат осъществени
по друг начин при:
1. противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане;
2. задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива на
полицейски орган;
3. конвоиране на лице или при опит то да избяга, да посегне на своя живот или на
живота и здравето на други лица;
4. оказване съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, включително на контрольорите на Европейската комисия, на които противозаконно се пречи да изпълняват задълженията си;
5. нападения срещу граждани и полицейски органи;
6. освобождаване на заложници;
7. групови нарушения на обществения ред;
8. нападения на сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства;
9. освобождаване на незаконно заети обекти, ако им е разпоредено от компетентен орган.
(2) При изпълнение на служебните си задължения органите за приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация, имат право да използват физическа сила и помощни средства при опит за нерегламентиран достъп до кореспонденцията само ако защитата от нерегламентирания достъп не може да бъде осъществена по друг начин.
(3) Помощни средства са: белезници, усмирителни ризи, каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни животни - кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства; устройства за отваряне на помещения, светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие; водометни и въздухоструйни машини; бронирани машини и вертолети.
(4) Редът за употреба на помощни средства се определя с наредба на министъра на вътрешните работи.
Чл. 73. (1) Физическа сила и помощни средства се използват след предупреждение, с
изключение на случаите на внезапно нападение и при освобождаване на заложници.
(2) Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната
обстановка, характера на нарушението на обществения ред и личността на правонарушителя.
(3) При използването на физическа сила и помощни средства полицейските органи са
длъжни по възможност да пазят здравето и да вземат всички мерки за опазване живота на
лицата, срещу които са насочени.
(4) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно
след постигане целта на приложената мярка.
(5) Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение
на видимо малолетни лица и бременни жени. Забраната не се отнася за случаите на масови
безредици, когато са изчерпани всички други средства.