36. Временно изземване на вещи, за които има сигнал за издирване.

Полицейските органи
могат да изземват временно за срок до 30 дни вещ, за която има сигнал за издирване вШИС.
(2) Лицето, в което се намира издирваната по ал. 1 вещ, се поканва да я предаде
доброволно, за което се съставя протокол.
(3) При отказ на лицето да предаде вещта по ал. 1, тя се изземва временно за срок до
30 дни, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от лицето, в което е открита
вещта, и от един свидетел. Копие от протокола се предоставя на лицето.
(4) Отказът или невъзможността на лицето да подпише протокола се удостоверява с
подпис на един свидетел.
(5) За срока на временното изземване вещта се съхранява в съответната структура на
Министерството на вътрешните работи, от която е иззета.
(6) След съставяне на протокола по ал. 3 той се представя незабавно, но не по-късно
от 24 часа, за утвърждаване от прокурор в окръжната прокуратура по местоизземване на
вещта. За изземването се уведомява държавата, въвела сигнала за издирване вШИС.
(7) Уведомяването на държавата, въвела сигнала за издирване в ШИС, се извършва от
дирекция "Международно оперативно сътрудничество".
(8) Ако в срока по ал. 3 не бъде получена молба за правна помощ или друг акт на
компетентен орган от държавата, въвела сигнала за издирване на вещта в ШИС, вещта в
петдневен срок се връща на лицето, от което е иззета, с разрешение на окръжната прокуратура
по местоизземване на вещта, освен ако:
1. тя е предмет или средство за извършване на престъпление на територията на
Република България;
2. тя е доказателство, обект на обезпечителни мерки или предаването й може да
затрудни наказателно производство, образувано в Република България;
3. притежаването й е забранено по законите на Република България.
(9) Когато собствеността върху вещта е придобита добросъвестно, тя се връща на
лицето, от което е иззета, с разрешение на окръжната прокуратура по местонамирането й. За
връщането на вещта незабавно се уведомява държавата, въвела сигнала за издирването й в
ШИС.
(10) В случаите по ал. 8, т. 1 - 3 вещта се предава по реда на Наказателно-
процесуалния кодекс за целите на наказателното производство.
(11) Изгубената _______вещ се предава на държавата, въвела сигнала за издирването й в
ШИС, освен ако попада в категориите по ал. 8, т. 1 - 3 и ал. 9.
(12) Изгубена вещ, която не бъде потърсена от държавата, въвела сигнала за
издирването й вШИС в срока по ал. 2, се смята за изоставена в полза на държавата.
Чл. 70. (1) За всеки случай на извършен обиск или проверка на вещи и превозни
средства полицейският орган съставя протокол.
(2) Протоколът по ал. 1 се подписва от полицейския орган, от един свидетел и от
съответното лице, на което се предоставя екземпляр от него.
(3) Обискът и проверката на вещи и превозни средства се извършват по начин, който
не уронва честта и достойнството на гражданите.