33. Установяване на самоличност.

Полицейският орган може да извършва проверка за установяване на самоличността на лице:-за което има данни че е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред;когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпление;за контролен пункт организиран от полицията;когато това се изисква от друг държавен орган.

Установяването на самоличността се извършва чрез представяне на докумен за самоличност на лицето,сведения на граждани с установена самоличност,които познават лицето.