32. Полицейска регистрация и идентификация.

Във вр с информационните фондове в с-мата на МВР. Част от тази инф е за хората, изв престъпления, които се водят в полицията, снемат им се отпечатъци, снимат ги и т.н. всеки път се регистрират. При самата регистрация, освен дактилоскопните следи на лицето, взема се и биологичен материал за ДНК профил.
Когато се прави регистрация и идентификация /когато те фотат в полицията, отличителни белези/ - напр за клошарите, които нямат документи за самоличност, записват ги къде се подвизават.
БАЗАТА ДАННИ, СЪБРАНИ ПО ТОЗИ РЕД, НЕ МОГАТ ДА СЛУЖАТ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И В ПОСЛЕДСТВИЕ ПРЕД СЪДА !!! Първоначална експертиза.
След това отново образци от разследващия полицай се вземат, след идентификацията им това вече са доказателства по НПК.
Чл. 59. (1) Полицейските органи регистрират лицата, които са привлечени като
обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер. Държавните органи,
осъществяващи наказателното производство, са длъжни да предприемат необходимите мерки
за извършване на регистрацията от полицейските органи.
(2) Регистрацията е вид обработване на лични данни за лицата по ал. 1, която се
осъществява при условията на този закон.
(3) За целите на регистрацията полицейските органи:
1. събират за лицата личните им данни,
2. дактилоскопират и фотографират лицата;
3. изземват образци за ДНК профил на лицата, когато това е необходимо.
(4) За извършване на действията по ал. 3, т. 1 и 2 съгласието на лицата не се изисква.
(5) Лицата са длъжни да предоставят изискваните образци по ал. 3, т. 3, а при отказ те
се изземват принудително с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд.
(6) Редът за извършване на полицейската регистрация се определя с наредба на
министъра на вътрешните работи.
Чл. 62. (1) Полицейските органи могат да извършват действия по идентификация на
лице, когато:
1. самоличността на едно лице не може да бъде установена по реда на чл. 61, ал. 2;
2. лицето е извършило престъпление или съществуват данни, че е извършило
престъпление;
3. чужденец, търсещ закрила по Закона за убежището и бежанците, е влязъл не по
законоустановения ред или е незаконно пребиваващ в Република България.
(2) Действията по идентификация включват:
1. снемане на пръстови отпечатъци и отпечатъци от дланите на ръцете;
2. фотографиране на лицето;
3. установяване на външни белези;
4. измервания и изземване на образци за сравнителни изследвания;
5. изземване на образци от биологичен произход за сравнителна ДНК идентификация.
(3) За извършване на действията по ал. 2, т. 1 - 4 съгласието на лицето не се изисква.
(4) За извършване на действията по ал. 2, т. 5 се прилага чл. 59, ал. 5.
(5) Когато основанията по чл. 61, ал. 1 отпаднат, полицейските органи служебно или
по искане на лицето унищожават събраните материали.