31. Призоваване на лица.

Полиц.органи могат да призовават в служебни помещения граждани за изпълнение на определените им правомощия.Полиц.органи писмено уведомяват гражданите за призоваването.В съобщението изрично се посочва целта на призоваването,часът,мястото на явяването.Когато случаят е неотложен призоваването може да се извърши по телефон,факс,този вид презоваване се удостоверява писмено от длъжностното лице,което го е извършило.
/чл.60 /разпит, връчване на материали, привл на обвиняем за снемане на обяснения – това е различно от процесуалната дейност - призоваване за показания, принудит довеждане/.
НПК допуска процес. принуда и за свидетелите – принудително довеждане , ако не се явят доброволно.
Призоваването освен писмено с призовка, може да се извърши и по телефон.
Чл. 60. (1) Полицейските органи могат да призовават в служебните помещения
граждани за изпълнение на определените им с този закон правомощия.
(2) Полицейските органи писмено уведомяват гражданите за призоваването. В
съобщението изрично се посочват целта на призоваването, часът и мястото на явяване.
(3) В неотложни случаи призоваването може да се извършва по телефон, телекс или
факс. Призоваването по телефон или факс се удостоверява писмено от длъжностното лице,
което го е извършило, а по телекс - с писмено потвърждаване за полученото съобщение.