30. Полицейско сигнализиране.

Когато полицията не е компетентна да окаже конкр поведение, тр да сигнализира. В 1- мес срок да дадат др органи справка/отговор за конкр предприети мерки
Чл. 57. (1) При установяване на условия и причини за извършването на престъпления
и други нарушения на обществения ред полицейските органи вземат мерки за отстраняването
им. (2) Когато други органи или организации са компетентни да вземат мерките по ал. 1,
полицейските органи ги уведомяват писмено за това.
(3) Компетентните органи по ал. 2 са длъжни в едномесечен срок писмено да
уведомят полицейските органи за взетите мерки.
Чл. 60. (1) Полицейските органи могат да призовават в служебните помещения
граждани за изпълнение на определените им с този закон правомощия.
(2) Полицейските органи писмено уведомяват гражданите за призоваването. В
съобщението изрично се посочват целта на призоваването, часът и мястото на явяване.
(3) В неотложни случаи призоваването може да се извършва по телефон, телекс или
факс. Призоваването по телефон или факс се удостоверява писмено от длъжностното лице,
което го е извършило, а по телекс - с писмено потвърждаване за полученото съобщение.