3. Обществен ред. Елементи на обществения ред.

Обществен ред, понятие - част от НС – система от публичноправни норми, регулиращи системата на обществените отношения, непосредствено свързани с опазването на общественото спокойствие и гарант на обществената безопасност. Това включва и гарантирането на индивидуалното спокойствие и безопасност.

Понятието за обществен ред също е научно понятие, науката го разглежда в два смисъла - широк и тесен смисъл на думата.
- В широк смисъл - включва всички обществени отношения, регулирани с всички видове правила и норми.
- В тесен смисъл - полицейското понятие за обществен ред представлява система от волеви обществени отношения, регулирани с нормите на .публичното право, развиващи се предимно на обществени места, чието спазване гарантира обществената сигурност и спокойствие.

Елементи на понятието „обществен ред” в тесен смисъл:
1. Система от обществени отношения, които имат взаимовръзка.
2. Волеви обществени отношения.
3. Тези отношения са регулирани с норми на публичното право, следователно извън техния обсег остават частноправните отношения. Интерес представляват само отношенията в процеса на общуването.
4. Трябва да се развиват предимно на обществени места:
- обществени места, които по своето предназначение са за общодостъпно ползване (улици, паркове, барове)
- обществени места, които поради събирането на повече хора на едно място се превръщат в такива (поляна за пикник).
- Когато едно нарушение е извършено на необществено място, но добие обществен резонанс (силна музика след 22.00 часа в къщи).

Тези норми на общуване, които трябва да се спазват са в:
- обществен интерес - гарантира интересите на държавата.
- личен интерес.