29. Полицейско предупреждение.

Правомощия за изготвяне на предупредителни протоколи – на лицата се разяснява да не се допуска опр поведение, с оглед да не се изв прест/наруш. /напр лицето да се въздържа от закани/
Чл. 56. (1) Полицейските органи предупреждават устно или писмено лицето, за което
има достатъчно данни и се предполага, че ще извърши престъпление или нарушение на
обществения ред.
(2) За писменото предупреждение се съставя протокол, с който лицето се предупреждава за отговорността, която се предвижда при извършване на съответното престъпление или нарушение на обществения ред.
(3) Протоколът за предупреждение се съставя в присъствието на лицето и на един
свидетел, като след запознаване със съдържанието му се подписва от полицейския орган,
лицето и свидетеля. Отказът на лицето да го подпише се удостоверява с подписа на свидетеля.
В случаите на домашно насилие копие от протокола за предупреждение се предоставя на
пострадалото лице при поискване.