28. Полицейско разпореждане.

Разпореждания – устни и писмени. С конкр д-вия, когато е невъзможно да бъдат указани, но да са ясни за гражданите.
Всички граждани са длъжни да спазват и изпълняват полицейските разпореждания.
Чл. 55. (1) Полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи,
организации, юридически лица и граждани, когато това е необходимо за изпълнение на
възложените им функции. Разпорежданията се издават писмено или устно.
(2) При невъзможност да се издадат писмено или устно разпорежданията могат да се
издават чрез действия, чийто смисъл е разбираем за лицата, за които се отнасят.
(3) При изпълнение на функциите по контрол на безопасността на движението
разпорежданията могат да се издават чрез действия или знаци, посочени в закон.
(4) Разпорежданията на полицейския орган са задължителни за изпълнение, освен ако
налагат извършването на очевидно за лицето престъпление или нарушение.
(5) Разпорежданията, издадени в писмена форма, могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.